Logo

Srebrni znak DMSBZT Gorenjske 2018

V soboto, 8.12.2018, je v gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah potekala podelitev priznanja za srebrne znake in naziv častne članice. Po pozdravnih besedah, predsednice DMSBZT Gorenjske, Alenke Bijol in predsednice Zbornice - Zveze Monike Ažman smo si ogledali gledališko predstavo ali odrsko izpoved Polone Vetrih V imenu rože. Po koncu predstave, slavnostni podelitvi vseh priznanj nas je čakala še pogostitev in prijetno druženje.

Letošnji dobitniki srebrnih znakov so:

BRANKA HORVAT, srednja medicinska sestra - Splošna bolnišnica Jesenice

Branka Horvat je zaposlena v Splošni bolnišnici Jesenice že devetintrideset let, natančneje od 1.8.1979. Svoje prve delovne izkušnje po končani srednji šoli za medicinske sestre je pridobivala na internem endokrinološkem oddelku. Kasneje je zaradi svoje predanosti poklicu, profesionalnosti, odgovornosti in zavzetosti prevzela delo medicinske sestre v kardiološki ambulanti. Ambulanto je vodil Prim. Jernej Markež, dr. med., pionir v razvoju ehokardiologije v slovenskem prostoru. Kmalu je kardiološka ambulanta, tudi z Brankino pomočjo prerasla v kardiološki laboratorij.Aktivno je sodelovala pri postavitvi prostorov in opreme kardiološke ambulante, ki se je v taki obliki ohranila do leta 2017, ko se je ambulanta preselila v nove prostore z predhodnim preimenovanjem v Enoto za srčno-žilno diagnostiko. Želja po novem znanju, spremembah, izzivih jo je zopet popeljala na novo izobraževanje, ko je za boljšim znanjem opravila tudi šolo obremenilnega testiranja v kardiologiji, znanje je nato še dodatno nadgradila z šolanjem opravljanja preiskave v timu z zdravnikom iz ergospirometrije, udeleževala se je tudi številnih izobraževanj na temo obravnave bolnika v ambulanti za srčno popuščanje in žilnih bolezni.  Z delom v Enoti za srčno-žilno diagnostiko je pridobila veliko znanja, delovnih spretnosti in hitrega odločanja. Zaveda se pomena nadgrajevanja in obnavljanja znanja za področje dela medicinske sestre, zato svoje znanje osvaja in dopolnjuje s prebiranjem strokovne literature. Vsako dilemo glede oskrbe pacienta vedno deli s svojimi sodelavci ter išče odgovore z namenom, da bi bilo njeno ravnanje pravilno in v dobrobit pacientu. S pridobitvijo specialnih znanj je nadgradila znanje in veščine aplikacije venozne terapije. Tako je svoje bogato znanje srednje medicinske sestre dodobra nadgradila in podkrepila z znanjem za delo v Enoti za srčno-žilno diagnostiko.V okviru dolgoletnega aktivnega delovanja ji vsekakor lahko v okviru kardiološkega tima izrečemo veliko pohvalo k doprinosu in prepoznavnosti zdravstvene in babiške nege, saj je njena vloga vidna vsako leto z udeležbo na stojnicah ob Evropskem dnevu srčnega popuščanja s podajanjem znanja zdravstveno vzgojne vsebine na omenjeno temo.Dolgoletna zavzetost za delo v bolnišnici, kateri je predana nekaj mesecev manj kot 40 let, je bila v lanskem letu obeležena tudi s priznanjem za najprizadevnejšo medicinsko sestro. V bolnišnici je aktivna na različnih področjih, je mentorica dijakom in študentom. Še posebej ljubo ji je predajanje znanja mlajšim generacijam. S svojo strokovnostjo in »dobroto« želi, da bi bil pacientu obisk v bolnišnici prijeten in bi tako lažje prenesel preiskave in začrtano zdravljenje. Vse to nakazuje na to, da je Branka močan in nepogrešljiv člen kardiološkega tima, saj njeno znanje veje na vsakem koraku. Je izredno timsko naravnana in med sodelavci velja za natančno in vestno medicinsko sestro.Branka je mati dveh otrok in babica treh vnukov. Ob vsem delu in skrbi za družino, vedno najde čas za pripravo kulinaričnih dobrot, s katerimi pogosto razveseli tudi sodelavce. S svojo rahločutnostjo, empatičnostjo, strokovnim znanjem uživa ugled, tako pri pacientih, kot pri sodelavcih.Branka je srčna sestra v srčni ambulanti.

Predlagatelj: Članice Kolegija zdravstvene nege in oskrbe Splošne bolnišnice Jesenice

TATJANA JAKHEL, diplomirana medicinska sestra - Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik

Tatjana Jakhel je svojo poklicno pot pričela z opravljanjem volonterskega dela v Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj, kjer je v času izobraževanja na srednji šoli za medicinske sestre – babice delala z namenom, da je sodelovala pri 50 porodih v okviru srednješolskega izobraževanja. V omenjeni ustanovi je bila zaposlena leto dni kot medicinska sestra – babica inSrednjo šolo za medicinske sestre – babice končala z odliko. Želja po znanju jo je peljala naprej in ker v tistih letih še ni bilo možnosti univerzitetnega študija s področja babištva, se je vpisala na Višjo šolo za zdravstvene delavce v Ljubljani ter se po končanem študiju kot štipendistka zaposlila v Kliniki Golnik. V Kliniki Golnik je zaposlena od leta 1980; od leta 1980 do 1996 kot timska med. sestra na intenzivnem oddelku, oddelku 500 in 100, od leta 1996 do leta 2007 je bila vodilna medicinska sestra bolniškega oddelka 100. Od leta 2007 do 2009 je bila zaposlena kot timska medicinska sestra na bolniškem oddelku 700, od leta 2009 do danes pa kot timska medicinska sestra na negovalnem oddelku. Zaradi želje po znanju je leta 2008 diplomirala na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani. Tatjano Jakhel vsa leta njenega poklicnega delovanja vodi tankočuten občutek za delo z ljudmi. Posebej se je izobraževala na področju lajšanja simptomov pri bolnikih z neozdravljivo napredovalo kronično boleznijo.  V letih 2009 do 2010 je sodelovala v pilotnem projektu Ministrstva za zdravje Izvajanje celostne paliativne oskrbe v ljubljanski, gorenjski in pomurski regiji, intenzivno se je izobraževala s področja paliativne oskrbe ter pridobila specialna znanja. Izpopolnjevala se je tudi na področju koordinatorja odpusta, sodelovala je v randomizirani klinični raziskavi Koordinator odpusta. Je članica Krožka kakovosti za preprečevanje razjede zaradi pritiska v Kliniki Golnik. Je zgled dobre komunikacije tako z bolniki in njihovimi svojci kot tudi s sodelavci. Dolga leta je mentorica študentom, pripravnikom in novo zaposlenim. Več mandatov je bila v izvršnem odboru Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici Zvezi in več mandatov v izvršnem odboru Društva (DMSBZT) Gorenjske, v letih 2009 do 2013 je bila podpredsednica za področje izobraževanja v Društvu. Na več strokovnih izobraževanjih je aktivno sodelovala s predavanji in posterji s področja obvladovanja simptomov, zdravstvena nega bolnika s kisikom in pljučnega bolnika, bolnika v paliativni oskrbi in koordinatorja odpusta. Tatjana je medicinska sestra s srcem. Zapisana je zdravstveni negi. Njene besede »če bi se še enkrat rodila, bi se ponovno odločila za poklic medicinske sestre« povedo, da je poklicu popolnoma predana. In takšno jo vidijo tudi sodelavci.

Predlagatelj: Služba zdravstvene nege in oskrbe,Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik

IDA KAPUS, medicinska sestra - Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik

Ida Kapus se je po končani osnovni šoli vpisala na Srednjo zdravstveno šolo na Jesenicah. Leta 1979 je pridobila strokovni naziv srednje medicinske sestre in istega leta se je zaposlila na Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik, kjer dela še danes. Dobrih 30 let je delo opravljala na različnih bolniških oddelkih Klinike. Med drugim je delovala na oddelku Infekcije, na bolniškem oddelku 200 in 600 in si tako poglobila strokovno znanje tako s pljučnimi kot internimi bolniki, pa tudi z bolniki na neinvazivni mehanski ventilaciji. Na akutnih oddelkih je bila tudi mentorica novim sodelavcem in pripravnikom. Pridobila je naziv srednje medicinske sestre s specialnimi znanji. Leta 2010 je bila razporejena na delovno mesto medicinske sestre-koordinatorke v Pulmološko–alergološki ambulanti Klinike Golnik, kjer raznoliko in odgovorno delo opravljala strokovno brezhibno in odlično več kot 8 let. Aktivno sodeluje v Krožku za informiranje in daje koristne predloge za izboljšavo delovnih procesov. Občasno se je zelo uspešno vključevala tudi za nadomeščanje v Službi za naročanje. Skozi vsa ta leta je dokazala, da je medicinska sestra v pravem pomenu besede, saj si pri svojem delu prizadeva za strokovnost, humanost in z bolniki komunicira na profesionalen in sproščen način. Ožji sodelavci Ido poznajo kot toplo in vedno nasmejano osebo, ki svoj poklic res opravlja z vsem srcem in navdušenjem. Do bolnikov in sodelavcev ima empatičen odnos in zna na primeren način razrešiti tudi napete, konfliktne situacije v stresnem in obremenjenem vsakodnevnem tempu ambulantnega dela. Je zelo pozitivna oseba z ogromno energije in smisel za humor širi tako med zaposlene kot paciente. Ni ji težko podaljšati službo in nikoli ji ni odveč naučiti se nekaj novega. Svoje znanje uspešno prenaša tudi na mlajše zaposlene in je nasploh med zaposlenimi na Kliniki Golnik zelo cenjena in spoštovana. V prostem času se posveča športnim aktivnostim, kar jo ohranja vitalno in dinamično. Še večja njena strast so potovanja, kjer si nabere energije za delo. V posebno veselje in druženje pa ji v zadnjih letih poleg družine izpopolnjujeta tudi vnuka.

Predlagatelj: Služba zdravstvene nege in oskrbe,Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik

SANELA PIVAČ, mag. zdr. neg., spec. managementa, viš. pred. - FZAB

Sanela Pivač je svojo poklicno pot pričela v enoti Intenzivne internistične terapije in nadaljevala v Urgentni ambulanti Splošne bolnišnice Jesenice kot diplomirana medicinska sestra. V času svojega poklicnega razvoja v Splošni bolnišnici Jesenice je sodelovala v raznih projektnih skupinah. Sodelovala je pri pripravi standardov kakovosti na področju zdravstvene oskrbe življenjsko ogroženega pacienta. Svoje poklicno delo je opravljala z veliko mero zadovoljstva, empatije s poudarkom na kakovosti, varnosti in učinkovitosti. Pri svojem delu je strokovna, izkazuje ustrezne sposobnosti in lastnosti za kakovost, varnost in učinkovitost zdravstvene nege in oskrbe. Izkazuje in udejanja timsko delo. Pri svojem delu upošteva potrebe pacientov in jih aktivno vključuje v proces zdravstvene nege in oskrbe. Svoje znanje prenaša in nudi medsebojno pomoč zaposlenim in bodočim nosilcem zdravstvene nege. Bila je članica izvršnega odbora Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci. Sodeluje v okviru srečanj Sekcije medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju. Na Zbornici Zvezi je članica različnih delovnih skupin. Aktivno deluje tudi v okviru srečanj, konferenc oziroma kongresov v okviru Mednarodnega sveta Medicinskih sester (ICN), Evropskega združenja medicinskih sester v izobraževanju in neodvisne evropske organizacije ASPHER, kjer tudi aktivno publicira in krepi vlogo zdravstvene nege. Je aktivna v strokovnem in znanstvenem publiciranju, svoje prispevke objavlja v strokovnih in znanstvenih revijah s področja zdravstvene nege in širše, kar je razvidno iz njene osebne bibliografije. Je notranja presojevalka za izpolnjevanje zahtev ISO standarda in zahtev standarda Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja. Svojo poklicno pot je od leta 2009 nadaljevala na takratni Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice, danes Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin. Kot višja predavateljica na FZAB sodeluje pri izvedbi študijskih predmetov na prvi stopnji študijskega programa Zdravstvena nega. Je mentorica in somentorica diplomskih del. Bila je tudi mentorica študentom na kliničnem usposabljanju v kliničnem okolju. Strokovno vodi razvojne in raziskovalne projekte v slovenskem in mednarodnem prostoru. Od decembra 2017 je vršilka dolžnosti dekanje fakultete. Spremlja številne novosti in izkazuje motiviranost za uvajanje sprememb v zdravstvenem in visokošolskem sistemu. Ob delu je končala podiplomski specialistični študij, smer Splošni management. Zaključila je magistrski študij Zdravstvena nega. Zaključuje doktorski študij na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, smer Javno zdravje, njena doktorska disertacija je povezana z izobraževanjem osnovnošolcev tretje tirade o temeljnih postopkih oživljanja z uporabo avtomatskega zunanjega defibrilatorja za ustrezno ukrepanju ob nenadnem srčnem zastoju. Njene osebne karakteristike so avtonomnost, umirjenost, srčnost, prijaznost in zrelost.

Predlagatelj: sodelavci Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

 Dobitniki srebrnih znakov Ida Kapus, Branka Horvat, Tatjana Jakhel in Sanela Pivač, ter predsednica Društva Alenka Bijol in Častna članica Ivana Hartman

Avtor fotografij: Foto Nik