Srebrni znak 2021

Logo

Srebrni znak DMSBZT Gorenjske 2021

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (DMSBZT) Gorenjske je 2.12.2022 v Festivalni dvorani Bled podelilo najvišja priznanja društva za leto 2021.

Dobitniki srebrnih znakov za leto 2021 so:

MOJCA BRUDAR, tehnik zdravstvene nege - Splošna bolnišnica Jesenice

MojcaB

Mojca Brudar se je po končani zdravstveni šoli na Jesenicah zaposlila v Splošni bolnišnici Jesenice na pediatričnem oddelku, kjer dela še danes. Zadnjih deset let občasno dela v posebni negi novorojencev »štaciji« na ginekološko porodniškem oddelku in zadnji dve leti v pediatrični specialistični ambulanti. Ima opravljen tečaj oz. šolo za izvajanje Šole lulanja in kakanja. Pridobljeno znanje je posredovala sodelavcem na oddelku in oblikovala klinično pot. Pri svojem delu veliko časa nameni zdravstveno vzgojnemu delu, sodeluje v projektni skupini za zdravstveno vzgojno delo in izvaja astmo šolo, šolo lulanja in kakanja, uporabo Epipena, anksiolitikov, veliko se ukvarja tudi z debelostjo otrok. Sodeluje v Šoli zdravega življenja v tedenskem programu za hospitalizirane otroke s preveliko telesno težo, pri oblikovanju kliničnih poti, različnih zloženk in protokolov. Ima opravljen Unicefov tečaj dojenja. Je mentor dijakom in novo zaposlenim. V času epidemije je delovala tudi na Covid oddelku.

Mojca je strokovna, empatična in vedoželjna oseba, predana svojemu delu. Svoj poklic opravlja s srcem, saj jo delo z otroci neizmerno veseli.

MAJA KAKER, diplomirana medicinska sestra - Splošna bolnišnica Jesenice

Majak

Maja Kaker se je leta 1997 zaposlila v Splošni bolnišnice Jesenice, najprej na internem oddelku, kasneje kot vodja zdravstvene nege v intenzivni internistični terapiji. S pojavom Covid-19 je prevzela tudi organizacijo in vodenje Covid oddelka. Leta 2016 je opravila tečaj iz Advanced life supporta, je članica IO Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji ter članica delovne skupine Zbornice – Zveze za pripravo točkovnega seznama za vrednotenje zahtevnosti zdravstvene nege v enoti intenzivne terapije. Je mentorica dijakom in študentom ter novo zaposlenim, ter pedagoška medicinska sestra za enoto intenzivne terapije. Je avtorica Protokolov uvajanja v delo za dipl. m. s./zdravstvenike, dipl. babice/babičarje ter tehnike zdravstvene nege. Je članica številnih projektnih skupin: raziskovanje, nadzor osrednjih venskih katetrov, javnih naročil, sodeluje v komisiji za obvladovanje bolnišničnih okužb in izvaja strokovne nadzore v zdravstveni negi. Vodi skupino za javna naročila na področju katetrov ter vodi projektno skupino za razvijanje standardov kakovosti. Vodi delavnice temeljnih postopkov oživljanja in delavnice osrednjih venskih katetrov. Je članica Operativne skupine za krizno upravljanje in vodenje bolnišnice.

Maja je tudi že nekaj let članica upravnega odbora humanitarnega zavoda Beli angeli, katerega namen je povezovanje motoristov, ki želijo s solidarnostjo in humanitarnimi akcijami spodbuditi ter pomagati k večji prometni varnosti.

MOJCA TAVČAR, srednja medicinska sestra - Psihiatrična bolnišnica Begunje

Mojcat

Mojca Tavčar je zaposlena v Psiahiatrični bolnišnici Begunje in deluje na intenzivnih oddelkih, oddelkih za podaljšano bolnišnično zdravljenje in rehabilitacijo ter na oddelku za zdravljenje odvisnosti od alkohola. Je mentorica dijakom srednje zdravstvene šole, pripravnikom za poklic tehnik zdravstvene nege, uvaja tudi novozaposlene sodelavce. Aktivna je v negovalnem in zdravstvenem timu, kjer išče novosti in je le-te vedno in skrbno pripravljena vpeljevati v prakso. Prav tako je aktivna pri iskanju še boljših rešitev za kakovostnejšo in varnejšo oskrbo pacientov. Je ena od ustanovnih članic delovne skupine za izdelavo standardov na področju zdravstvene nege, ves čas v njej tudi deluje. Z zavzetostjo in umetniškim navdihom je v sklopu delovno terapevtske dejavnosti pacientom približala kratkočasne aktivnosti, kot so šivanje, vezenje in druga ročna dela, ter jim tako polepšala vsakdan, ki so ga preživeli v bolnišnici. Bila je tudi soorganizatorka razstave del, ki so nastali tudi pod njenim budnim očesom.

Mojca je strokovna, natančna, dosledna, zelo zanesljiva, samoinciativna, umirjena, ostaja pozitivna tudi v najtežjih situacijah, je kreativna in fleksibilna, izraža veliko mero empatije.

MARUŠA AHAČIČ, mag. zdr. neg.,Klinika Golnik

MarusaA

Maruša Ahačič je svojo karierno pot pričela leta 2003 na Kliniki Golnik kot diplomirana medicinska sestra in po nekaj letih dela imenovana za strokovno vodjo akutnega bolniškega oddelka, kasneje pa premeščena na Oddelek za zdravljenje tuberkuloze kjer vodi službo zdravstvene nege. Pri svojem delu je veliko prispevala k prepoznavnosti zdravstvene nege bolnikov s tuberkulozo. Aktivno se posveča prenosu znanja na paciente v okviru zdravstveno vzgojne šole, vključuje pa se tudi v preglede kontaktov in obvladovanje mikroepidemij na terenu po Sloveniji. Prenaša znanje na študente, ki prihajajo na klinično usposabljanje, zdravstvene delavce znotraj in izven Klinike in na strokovnih srečanjih. Kot članica Kolegija Službe zdravstvene nege in oskrbe Klinike Golnik s strokovnim znanjem prispeva k razvoju stroke in organizaciji dela v Kliniki Golnik. Več let se udejstvuje tudi kot članica cepilne ekipe. Svoje znanje je nadgradila na študiju druge stopnje in postala magistrica zdravstvene nege. V letih 2017 do 2021 je delovala kot predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji, kjer je z ekipo sodelavcev pomagala širiti znanje o pulmologiji in alergologiji. Kar 15 let je sodelovala tudi v društvu diabetikov v Tržiču.

Maruša ima občutek za pozitivno in sproščeno komunikacijo in izraža sočutje do pacientov, z njimi vzpostavlja posebno vez, rada pa tudi poskrbi za dobro vzdušje in drobna presenečenja.

skupinskaSZ2021

 Od leve proti desne: častna članica Rozalija Rajgelj, Alenka Bijol, Mojca Tavčar, Maja Kaker, Mojca Brudar, Maruša Ahačič, podpredsednica društva Nina Trifoni.