Srebrni znak 2014

Logo

 

SREBRNI ZNAK ZA LETO 2014 in ČASTNI ČLAN

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske

V soboto 6. decembra je v Gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah potekala slavnostna podelitev srebrnih znakov in naziva častnega člana. Po pozdravnih besedah predsednice Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske Tanje Pristavec in predsednice Zbornice-Zveze Darinke Klemenc, nas je dodobra z glasbo ogrela Nuša Derenda. V energijskem koncertu, nas je čakala še slavnostna podelitev srebrnih znakov in naziva častnega člana.

Letošnji dobitniki priznanj so:

Blaž Aleš se je leta 1980 zaposlil v Psihiatrični bolnišnici Begunje, kjer je zaposlen vse do danes. V okviru profesionalne kariere je deloval na različnih bolniških oddelkih. Pretežni del svoje kariere je delal na moškem intenzivnem oddelku, celih 34 let. V psihiatrični bolnišnici Begunje se je zaposlil kot prvi moški medicinski tehnik, do takrat so bili zaposleni samo bolničarji in medicinske sestre, kar prav gotovo pomeni premik v kakovostnejši in varni obravnavi psihiatričnega pacienta. Bil je predsednik mladine znotraj Psihiatrične bolnišnice Begunje. Aktivno je sodeloval v Izvršnem odboru sindikata, tudi kot podpredsednik. Aktivno je sodeloval pri organizaciji športnih iger, kulturnih iger za paciente in osebja. Aktivno je bil vključen pri organizaciji in sodelovanju pri letovanju pacientov na morju. Blaž je zgled delovnega in odgovornega sodelavca, ki v svojem delu prepoznava svoje poslanstvo. Med njegovo osebno lastnost izstopa izjemen občutek za ljudi, še zlasti do ljudi v duševni stiski. Izžareva toplino, prijaznost, pravičnost, pozitivno energijo in srčnost. Delo, ki zahteva veliko fizične in psihične energije opravlja vestno in predano. Odlikuje ga močan subtilno razvit občutek za pomoč sočloveku, ki je obenem tudi njegov temeljni motivator.

Helena Dolžan Lindič diplomirana medicinska sestra je zaposlena v Splošni bolnišnici Jesenice (SBJ) kot samostojna strokovna sodelavka v zdravstveni negi in opravlja delo koordinatorice na dnevnem oddelku. V bolnišnici je zaposlena od leta 1986 v začetku kot višja medicinska sestra, od leta 2005 pa kot diplomirana medicinska sestra. Delala je na različnih strokovnih področjih od centralne intenzivne terapije, pediatrije, sprejema in urgence ter kirurgije. Je prva medicinska sestra, ki se je v bolnišnici začela ukvarjati z bolečino, z ocenjevanjem bolečine ter z oskrbo kronične rane. V letu 1997 je sprejela nov izziv in pričela z delom v ambulantni dejavnosti. Kot medicinska sestra s specialnimi znanji iz audiometrije je delala v otorinolaringološki ambulanti do leta 2003. Od odprtja dnevnega oddelka jeseni 2003 pa vse do danes Helena dela na dnevnem oddelku, kot koordinator primera. Dnevni oddelek je samostojna enota ki, pod njenim vodstvom uspešno deluje že od samega začetka. Vloga, ki jo Helena opravlja kot koordinatorka »case manager na oddelku, je koordiniranje aktivnosti priprave pacienta na operativni poseg in načrtovanje čakalnih vrst. Helena ima izredno velik doprinos tudi k razvoju kliničnih poti, saj je ena izmed prvih medicinskih sester v Sloveniji, ki je bila vključena v projektni tim za izdelavo kliničnih poti. Z njeno pomočjo je nastalo več kot 20 kliničnih poti v SBJ. Njeno publicistično delo obsega več pomembnih strokovnih prispevkov s tega področja. Je dolgoletna članica kolegija pomočnice direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe. Vključena je v delo protibolečinske ambulante na terenu. Poleg strokovnega znanja jo odlikuje natančnost, srčnost, moralne vrednote, human profesionalni odnosom do pacientov in vedno je pripravljena pomagati.

Aleksandra Vodopivec je pričela z delom v Splošni bolnišnici Jesenice leta 1992. Prvi oddelek, na katerem je začela s pripravništvom je bila pediatrija in nadaljevala z delom na internem oddelku, najprej na kardiološkem in nato čez 8 let na endokrinološko-nefrološkem odseku. V tem času je pridobila široka znanja iz zdravstvene nege internističnega pacienta in svoja znanja z veseljem in veliko predanostjo širila med mlajše kolege. Redno je obiskovala interna izobraževanja v bolnišnici, se veselila novih znanj in jih uporabljala v praksi vsakodnevnega dela s pacienti. Od leta 2010 dela v diabetološki ambulanti, kjer je v teh letih (v sodelovanju z bližnjimi sodelavci) bistveno pripomogla k razvoju ambulante. Njen prispevek h kakovosti dela in prepoznavnosti vloge medicinske sestre je tu nesporen in viden. Strokovni vidik se izraža predvsem v delu s pacienti z diabetično nogo. Ima opravljen tečaj za oskrbo diabetične noge, ki ga je opravila v UKC Ljubljana in v bolnišnici vodi ambulanto za oskrbo diabetične noge ter aktivno sodeluje tudi pri predavanjih o diabetični nogi za paciente; za katero ima pridobljena dokazila o specialnih znanjih za omenjeno področje. Med pacienti diabetološke ambulante in med svojimi sodelavci je priljubljena in spoštovana. V svoji delovni okolici se vključuje oz. sodeluje pri edukaciji pacientov. Svoje strokovno znanje na področju diabetesa stalno nadgrajuje na izobraževanjih, sodeluje z lokalnim Društvom diabetikov Jesenice. Sodeluje tudi pri dnevih sladkorne bolezni, ki jih vsako leto organiziramo v bolnišnici, pri dnevih odprtih vrat in pri dnevu žil. Na vseh teh dogodkih obiskovalce informira o boleznih, možnostih zdravljenja, predvsem pa o preventivi in zdravem življenjskem slogu. Ravno tako je aktivna članica Delovne skupine za preventivo in oskrbo ran v SBJ. Je neposredna, vedno prijazna in priljubljena med pacienti in sodelavci. Vzdržuje in širi dobre odnose med pacienti in člani zdravstvenega tima.

Katja Vrankar je v Kliniko Golnik leta 1999, kot diplomirana medicinska sestra. Svojo izobrazbo je nadgradila leta 2013 z magistrsko nalogo Analiza predaje pacientov in uvedba standardiziranega orodja za zagotavljanje varne in uspešne predaje pacientov na Fakulteti za zdravstvene vede Maribor. Ves čas opravlja delo na Oddelku za intenzivno terapijo in nego, najprej kot diplomirana medicinska sestra, od leta 2003 pa kot vodilna medicinska sestra oddelka. Je vodja krožka za preprečevanje razjede zaradi pritiska. Pri Ministrstvu za zdravje se je vključila v postavljanje pogojev za spremljanje kazalnika kakovosti razkuževanja rok. Skupaj s kolegicami je izpeljala delavnice, da vsi v Sloveniji spremljamo razkuževanje rok po enaki metodologiji. Katja se udeležuje številnih strokovnih izobraževanj doma in v tujini. Veliko ima aktivnih predstavitev s predavanji, kot vodja učne delavnice ali kot avtorica strokovnega članka. Je organizacijska vodja Oddelka za intenzivno terapijo in nego, in pri svojem delu daje izreden pomen medsebojnim odnosom na delovnem mestu. Vključuje se v izvajanje bioekvivalenčnih študij v Kliniki Golnik. Vključena je v kabinetne vaje na FZJ, je mentorica diplomskih nalog in sodeluje pri pripravi programa specializacije za Bolnišnične okužbe. Od leta 2013 je na FZJ habilitirana kot predavateljica na področju zdravstvene nege. Katja je članica kolegija SZNO na Golniku in sodeluje tudi v skupini SLONDa, za pripravo negovalnih diagnoz v slovenskem prostoru. Aktivna je tudi na drugih področjih, igrala je v igri Tašča se vrača v organizaciji Društva MSBZT Gorenjske.

Marjana Bratkovič je v Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik prisotna že od 15 leta starosti, zaposlila se je leta 1976. Leta 2005 je končala visokošolski strokovni študijski program. Zdravstveno vzgojno delo je njena stalnica pri delu s kroničnimi bolniki. Za potrebe zdravstveno vzgojnega dela z bolniki s tuberkulozo in svojci je napisala kratko in razumljivo besedilo, ki je opremljeno z nazornimi slikami in izdelala zloženko z naslovom V BOJU S TUBERKULOZO. Zloženka je bila predstavljena tudi na evropskem strokovnem srečanju o tuberkulozi in bila med gradivi, ki jih medicinske sestre uporabljajo pri zdravstveni vzgoji bolnika s tuberkulozo, izbrana kot najboljša.Več let je vodila učne delavnice o izvajanju in vrednotenju tuberkulinskega testa po zdravstvenih domovih Gorenjske in Ljubljane in vodila tudi številne delavnice v okviru strokovnih izobraževanj. Leta 2005 je izdelala program in učne vsebine ter didaktične pripomočke za pouk bolnikov s kronično obstruktivno pljučno boleznijo in začela program tudi aktivno izvajati. Vrednotenje znanja bolnikov v letih 2008 – 2009 je pokazalo, da znanje ni zadostno. Zato je leta 2011 skupaj s kolegico Barbaro Benedik izdelala zloženko za bolnike s KOPB z namenom spodbuditve samozdravljenja bolnikov in sodelovanja med zdravnikom, medicinsko sestro in bolnikom. Zloženka vsebuje tudi akcijski načrt samozdravljenja bolnika in oceno kakovosti življenja bolnikov (»CAT vprašalnik«). Zloženko v Kliniki Golnik uporabljamo kot pripomoček za izobraževanje bolnikov in gradivo za domačo oskrbo. Marca 2007 se je udeležila izobraževanja o neinvazivni mehanični ventilaciji bolnikov v Heidelbergu in na Golniku pomagala postavljati oddelek za neinvazivno mehanično ventilacijo. V okviru vodenja kroničnih bolnikov je izvedla raziskavi o tem, kako poteka zdravljenje s kisikom na domu in kakšna je kakovosti življenja bolnika s KOPB, ki se zdravi s kisikom na domu. Rezultati raziskav so bili podlaga za izdelavo dodatne dokumentacije - evidenčnega kartončka Spremljanje bolnika s KOPB in trajnim zdravljenjem s kisikom na domu. Marjana Bratkovič je avtorica kartončka, ki omogoča boljši prenos podatkov o bolnikovem zdravstvenem stanju med primarnim in sekundarnim nivojem. Redno se udeležuje strokovnih srečanj, kot aktivna udeleženka prenaša tudi svoje bogate izkušnje v širši slovenski prostor. Je članica izvršilnega odbora Pulmološke sekcije medicinskih sester Slovenije. Aktivno sodeluje pri izvedbi strokovnih srečanj sekcije, hkrati je članica Društva pljučnih bolnikov Slovenije, kjer se vključuje v izvedbo delavnic za bolnike po terenu. Njena znanja so pripomogla k kakovostni obravnavi, večji poučenosti in informiranosti bolnikov, predvsem pa k večji kakovosti življenja bolnikov s pljučno boleznijo.

Vsem dobitnikom iskrene čestitke! Večer se je po ganljivem govoru Helene Dolžan Lindič prevesil v prijetno druženje v preddverju gledališča, kjer smo s penino nazdravili novem letu.

Alenka Bijol

Predsednica DMSBZT Gorenjske