Častni član društva 2017

Častna članica Društva

oti

Jana Zupan, višja medicinska sestra, univ.dipl. org. dela

Jana Zupan je leta 1972 maturirala na Srednji zdravstveni šoli na Jesenicah in se istega leta zaposlila v Psihiatrični bolnišnici Begunje. Njena želja po znanju je vplivala na odločitev, da nadaljuje s študijem ob delu. Tako je diplomirala kar dvakrat, prvič na Višji šoli za zdravstvene delavce v Ljubljani, leta 1982 pa še na Visoki šoli za organizacijske vede v Kranju. Že v zgodnjih 90-ih ji je z negovalnim timom E2 oddelka Psihiatrične bolnišnice Begunje uspelo, da je pri pacientkah s psihiatrično simptomatiko dvignila kakovost zdravstvene nege. V prakso je vpeljala timsko metodo dela. Iskala je nove pristope in aktivnosti, ki bi pacientkam pomagale na poti doseganja zastavljenih ciljev. Z organizacijo srečanj s svojci je marsikateri posameznici omogočila, da je lahko ponovno vzpostavila stike s njimi. Vodja negovalnega tima na E2 oddelku - oddeleku za podaljšano zdravljenje in rehabilitacijo je bila kar 22 let.Kot nosilka pedagoške dejavnosti v Psihiatrični bolnišnici Begunje je del svojega časa posvetila organiziranemu zdravstveno vzgojnemu delu s pacienti, tako s posamezniki kot v skupini. Pripravila je interni program pripravništva za poklic zdravstvenega tehnika, večkrat izvajala naloge neposredne mentorice, bila nadzorna mentorica in predsednica izpitne komisije. Sodelovala je tudi pri izvajanju internega strokovnega izobraževanja za člane negovalnega tima. V psihiatrični bolnišnici Begunje je bila ustanovna članica Krožka za kakovost in kar nekaj let predsednica Komisije za kakovost. Pod njenim vodstvom tega področja je bilo opredeljenih več dokumentov (Razvoj in kakovost, Zagotavljanje kakovosti in varnosti v Psihiatrični bolnišnici Begunje), kot tudi orodij oz. protokolov (Notranji strokovni nadzor, Spremljanje kazalnikov kakovosti, izvajanje pogovorov o varnosti, priprava kliničnih poti, …). Bila je namestnica glavne medicinske sestre. Od leta 2004 je bila zaposlena na delovnem mestu medicinske sestre v urgentni ambulanti, kamor so prihajali bolniki po depo terapijo, na urgentne psihiatrične preglede ali za sprejem v bolnišnico. Leta 2005 je z višjo delovno terapevtko pričela voditi ambulantno skupino z zdravstveno-vzgojnim programom Pot k dobremu počutju. V želji, da bi seznanili čim več bolnikov s smernicami zdravega načina življenja, je s skrajšano obliko vsebine seznanjala tudi bolnike v okviru socioterapevtske skupnosti posameznega oddelka. Jana se je upokojila 31. 7. 2010 po res bogati strokovni karieri v Psihiatrični bolnišnici Begunje. Še naprej deli svoje znanje preko različnih društev, v formalnih in neformalnih srečanjih. Od Kranja do Podkorena izvaja predavanje Pomagajmo širiti znanje o spominu, saj je vsebina predavanja zaradi staranja prebivalstva vedno bolj aktualna. Pogovor na koncu predavanja pa je namenjen tudi destigmatizaciji ljudi, ki imajo težave v duševnem zdravju. V Društvu upokojencev Žirovnica deluje kot strokovna sodelavka v Sekciji za kulturo in izobraževanje, kjer je med drugim zadolžena, za zapis članka o predavanjih z zdravstveno vsebino, za objavo na spletni strani in v občinskem glasilu Novice - tudi s ciljem ozaveščanja ljudi v lokalni skupnosti. Poleg strokovnega dela se je njeno delo prepletalo tudi z delom v Društvu. V obdobju od leta 1990 do leta 1991 je bil sedež Društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Gorenjske v Begunjah, predsednica Društva pa je bila ravno Jana Zupan. V okviru društvenih aktivnosti je prizadevanja usmerjala tudi v ustanavljanje Zbornice zdravstvene nege in Sindikata delavcev v zdravstveni negi. Na njeno pobudo je bil leta 1991 ustanovljen Aktiv upokojenih medicinskih sester na Gorenjskem. Pod njenim predsedovanjem Društvu je bil izdan prvi Zbornik strokovnega srečanja. Jana je kljub upokojitvi še vedno predana Društvu kot tudi stroki. Sprejela je nov izziv in v letu 2013 prevzela vodstvo sekcije upokojenih članic in članov Društva. Jana je mnenja, da je čas po upokojitvi priložnost za nove življenjske izkušnje, predvsem pa da najdemo smisel tega življenjskega obdobja. Novo vlogo v Društvu odlično opravlja saj poleg organizacije srečanj, izletov vedno poskrbi tudi za strokovne vsebine. Predanost delu, znanje, izkušnje, spremljanje strokovnih novosti so elementi, ki se prepletajo v njenem delu in vodenju sekcije. Kot članica izvršnega odbora je vrsto let zadolžena za delovanje v statutarni komisiji. Jana je nepogrešljiva v organizacijskem in izvršnem odboru MSBZT Gorenjskega društva ter kot vodja upokojenih medicinskih sester nepogrešljiv člen. Jana je zaradi svojih osebnostih vrlin, življenjske energije, optimizma povsod priljubljena in spoštovana in je prispevala pomemben delež k dvigu, ugledu in prepoznavnosti zdravstvene nege v Psihiatrični bolnišnici Begunje in v širšem prostoru Zbornice – Zveze. Zna poslušati in svetovati. Razume človekovo stisko, strah, negotovost. Je medicinska sestra, ki ve, kaj hoče in tako je vedno sledila sodobnim izzivom v zdravstveni negi. Glede na opisano je vodstvo Društva skupaj s člani izvršnega odbora prepričano, da si Jana Zupan zasluži naziv Častna članica Društva.