Opozorilo
 • JUser: :_load: Ne morem naložiti uporabniku id: 62

Posvet o pripravništvu 2005

Zapisnik »Posveta o poenotenju pripravništva in poteku strokovnega izpita za tehnike zdravstvene nege na Gorenjskem«

Na pobudo članic Izvršnega odbora (IO) Društva med. sester in zdravstvenih tehnikov Gorenjske je predsednica društva sklicala posvet na omenjeno temo.

Posvet se je odvijal dne, 11. marca 2005 v prostorih Zavarovalnice Triglav, Bleiweisova 20 v Kranju.

Prisotni: Florjan Pegan, koordinator za izvedbo strokovnih izpitov na Gorenjskem, Saša Kadivec - KOPA Golnik, Sonja Uršič – ZD Jesenice, Andreja Petrenelj – KOPA Golnik, Zvonka Kranjc – DU Kranj, Marinka Čebulj – DSO Preddvor, Anči Bizjak – BGP Kranj, Rozika Špilak in Lepa Pibernik – Psihiatrična bolnišnica Begunje, Zdenka Kramar in Mateja Bahun – Splošna bolnišnica Jesenice, Ana Bizovičar, Maja Krajnik, Stane Vidmar in Rudi Kolman – Srednja šola Jesenice, Rajka Zupan – izpraševalka za področje PP, Monika Ažman, predsednica DMSZT Gorenjske.

Gostiteljica je pozdravila navzoče, se jim zahvalila za pripravljenost sodelovanja v diskusiji in nadaljnjih aktivnostih. Nato je besedo predala gospodu Peganu, ki je  z Ministrstva za zdravje pooblaščen za pripravo strokovnih izpitov za profil tehnika zdravstvene nege na Gorenjskem.

Gospod Pegan je predstavil naslednje podatke:

 • 21.januarja 1985 je bilo z Ministrstva za zdravje RS določeno, da prevzame organizacijo in izvedbo strokovnih izpitov za profil tehnika zdravstvene nege SOZD Kranj, sedanje Osnovno zdravstvo Gorenjske. Zanj kot koordinatorja je to dodatna delovna obveznost, saj je sicer zaposlen v OZG.
 • Strokovni izpit opredeljuje Poslovnik o poteku strokovnega izpita, v katerem je opredeljeno, da se strokovni izpiti opravljajo 1x mesečno. Izpraša se le 3 kandidate / uro, vodi se poseben zapisnik o opravljanju strokovnega izpita, h kateremu se priložijo tudi vsa vprašanja na katere je kandidat odgovarjal. Izplača se nagrada za pripravo na strokovni izpit in nagrada za izvedbo strokovnega izpita.
 • Prijavnica z imeni kandidatov mora biti s strani Zavoda posredovana koordinatorju do 20. v mesecu za opravljanje strokovnega izpita v naslednjem mesecu, skupaj z overjenim zaključnim spričevalom.
 • Kontrolo nad izvedbo strokovnih izpitov opravlja pristojno Ministrstvo, dvakrat letno se na Ministrstvo posreduje tudi poročilo o izvedbi strokovnih izpitov.
 • V lanskem letu (2004) je na Gorenjskem opravljalo strokovni izpit  za tehnika zdravstvene nege 62 kandidatov, od tega se je 44 kandidatov  izobraževalo na Srednji šoli Jesenice, 17 kandidatov se je izobraževalo na Srednji zdravstveni šoli v Ljubljani.
 • V prvem roku je bilo uspešnih 42 kandidatov, kar pomeni 68%!
 • Zanimanje za opravljanje strokovnega izpita za omenjeni profil je tudi z drugih regij. Po poslovniku je možno prosto prehajaje kandidatov z regije v regijo.
 • Knjižica »Moje pripravništvo« se ukinja,  pripravljeni  so že »Listi o pripravništvu«.
 • Vse podrobnosti in novosti v zvezi s strokovnimi izpiti so opredeljene v »Pravilniku o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti«. Objavljen je bil v Uradnem listu RS 33/2004! Vse dodatne informacije so na voljo tudi na spletnih straneh Ministrstva za zdravje.

Ravnatelj Srednje šole Jesenice, gospod Stane Vidmar je pripravil izvod Kataloga znanj poklicne mature. Poudaril je, da naj bo to temeljni dokument za pripravo in izvedbo pripravništva in strokovnega izpita za tehnika zdravstvene nege. Vsebinski programi so vsem dostopni tudi na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo.

Sledila je živahna razprava v kateri so razpravljali vsi navzoči. Izpraševalci so se pritoževali nad izredno slabim znanjem kandidatov, ki izobraževanje zaključijo kot redni dijaki. Veliko več odgovornosti in znanja je zaznati pri starejših kandidatih, ki so se izobraževali ob delu. Zaznati je bilo tudi nekaj nesoglasij glede uporabe predpisane in dejansko aktualne literature pri predmetu Prva pomoč.

Kolegice s Splošne bolnišnice Jesenice so poudarile, da v njihovem zavodu usposobijo največ pripravnikov na Gorenjskem. Tudi zato bi v bodoče želeli aktivno sodelovati pri izvedbi strokovnega izpita, kot izpraševalci. Poudarjeno je bilo tudi, da je trenutno psihiatrična zdravstvena nega izpuščena iz programa pripravništva tehnika zdravstvene nege. Precej očitkov je bilo izrečenih tudi glede slabe koordinacije, slabega sodelovanja med tistimi, ki pripravnike pripravljajo na strokovni izpit in izpraševalci. Vsi skupaj pa bi si želeli dobro organizirano pripravništvo po zgledu diplomirane med. sestre ali diplomirane babice. Enotni so si bili, da je program pripravništva za tehnika zdravstvene nege potrebno bolj natančno opredeliti. Trenutno je natančno opredeljen le časovni termin opravljanja pripravništva in sicer 6 mesecev. Od tega poteka  3 mesece na matičnem oddelku in 3 mesece kroženja. Prav v drugem tromesečju bi želeli vsem pripravnikom ponuditi kar največ.

 Sklepi:

 • Pripravi se načrt pripravništva – vsebinsko in časovno opredeljen za pripravnike, ki opravljajo pripravništvo v okviru primarnega zdravstvenega varstva (ZD, reševalna služba) (Sonja Uršič in sodelavke);
 • Pripravi se načrt pripravništva – vsebinsko in časovno opredeljen za pripravnike, ki opravljajo pripravništvo v okviru bolnišnice (Saša Kadivec, Zdenka Kramar);

 • Pripravi se načrt pripravništva – vsebinsko in časovno opredeljen za pripravnike, ki opravljajo pripravništvo v socialnih zavodih (Zvonka Kranjc in sodelavke);

 • Poleg »Lista o pripravništvu« se doda tudi dodatni list iz katerega bo razvidno ime mentorja, ter prisotnost na internih predavanjih (Pripravita Saša Kadivec, Zdenka Kramar);

 • Izpraševalci in mentorji  pripravijo zbir ustrezne literature, ki bo ustrezala sodobnim načelom zdravstvene nege, ter bo za vse kandidate enaka;

 • Glavna med. sestra Splošne bolnišnice Jesenice pripravi in pošlje predlog imena kandidatke izpraševalke na strokovnem izpitu s področja zdravstvene nege;

 • Pripravi se pobuda za izvedbo seminarja iz psihiatrične zdravstvene nege;

 • Izpraševalci pripravijo zbir vsebin za posamezna področja;

 • Opredeli se kaj je vloga koordinatorja – samo izvršilni organ, odgovoren le za administrativna dela;

 • Zapisnik sestanka se posreduje vsem udeležencem, pošlje v vednost Strokovni sekciji za izobraževanje pri Zbornici zdravstvene in babiške nege – Zvezi društev med. sester, zdr. tehnikov in babic Slovenije, ter gospe Darji Cibic na Ministrstvo za zdravje.

Pred zaključkom posveta smo se dogovorili, da se bomo v sorodni sestavi srečali  še enkrat, v prvi polovici meseca maja. Do takrat posameznice pripravijo gradiva za katere so bile zadolžene. Na naslednje srečanje bo vabljena tudi gospa Darja Cibic.

Zapisala in uredila:

Monika Ažman, predsednica DMSZT Gorenjske