STATUT

 

Logo

 

Na podlagi Zakona o društvih (Ur. l. RS 61/06, 58/ 2009, 39 /2011, 64/ 2011) in 20. člena Statuta Društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Gorenjske je Občni zbor Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske na svoji redni seji, dne 6.3.2015, sprejel spremembe in dopolnitve Statuta in potrdil čistopis.

STATUT DRUŠTVA MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN
ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV GORENJSKE

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske (v nadaljevanju besedila Društvo) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno, stanovsko, nestrankarsko združenje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, ki deluje na področju zdravstvene nege na območju Gorenjske regije. V društvu so lahko včlanjeni tudi člani drugih regij in ostalih Evropskih držav.

Za uresničevanje skupnih interesov, se Društvo povezuje v Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezo društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljevanju besedila: Zbornica – Zveza).

Navedeni izrazi za člane, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

2. člen
(ime)

Polno ime Društva se glasi:
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske.

Skrajšano ime Društva: DMSBZT Gorenjske.

Za mednarodno sodelovanje se uporablja njegov prevod, ki se glasi: Regional Nurses and Midwifery Organization of Gorenjska.

3. člen
(sedež)

Sedež Društva je v Kranju na naslovu: Bleiweisova cesta 20, 4000 Kranj.

4. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Zastopa ga predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik za splošne zadeve, razen v primerih, ko gre za podpisovanje finančno materialnega poslovanja.

5. člen

Društvo ima zaščitni znak, ki ga uporablja pri poslovanju v pravnem in drugem prometu. Osnovo simbola predstavlja cvet, ki je sestavljen iz kroga v rumeni barvi in dveh stikajočih se polkrožnih oblik v zeleni barvi. Vsi liki so obkroženi s črto v modri barvi. Cvet v zaščitnem znaku Društva predstavlja lepoto poklica. Medicinske sestre, babice in zdravstvene tehnike pa predstavlja rumeni krog v cvetu, kot sonce, ki bolnike obsije s svojo toplino, ko jo ti najbolj potrebujejo. Zaščitni znak Društva ustreza tako liku medicinske sestre, babice in zdravstvenega tehnika, kot njihovemu delu in prizadevanju za dosego in uresničitev vseh ciljev.

6. člen

Društvo ima žig, ki je pravokotne oblike. Na žigu je zaščitni znak in ime Društva. Društvo ima svojo zastavo. Zastava je bele barve, z zaščitnim znakom društva in polnim imenom društva. Zastava se uporablja, kadar se želi društvo promovirati.

7. člen
(članska izkaznica)

Člani Društva prejmejo člansko izkaznico Zbornice –Zveze iz katere je razvidno članstvo v DMSBZT Gorenjske. Identiteta člana se na strokovnih srečanjih preverja s člansko izkaznico in s vpogledom v osebni dokument

8. člen
(javnost delovanja)

Za javnost delovanja skrbijo organi Društva, odgovoren pa je predsednik Društva. Predsednik Društva je pooblaščen, da daje informacije o delu Društva, skladno s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov v DMSBZT Gorenjske.
Javnost dela zagotavlja Društvo:

 • preko vpogleda članov v zapisnike organov Društva;
 • preko spletne strani Društva;
 • preko informativnega biltena Zbornice – Zveze; 
 • preko društvenega glasila Utrinki
 • preko javnih medijev. 

Širšo javnost Društvo obvešča:

 • z organiziranjem okroglih miz in tiskovnih konferenc
 • z vabili za predstavnike zainteresiranih ustanov, organizacij in javnih medijev

II. NAMEN, CILJI
9. člen

Namen Društva je združevanje članov na strokovnem področju, na področju kulture, športa in socialnega povezovanja, s cilji:

 • da uresničuje in ščiti skupne interese izvajalcev poklicev v babiški in zdravstveni negi ter oskrbi
 • da pomaga razvijati njihovo pozitivno poklicno samopodobo in identiteto ter osebnostno rast
 • da prispeva k večji prepoznavnosti in ugledu njihovih poklicev v okviru zdravstvene obravnave bolnikov

Društvo uresničuje svoj namen in cilje z izvajanjem naslednjih nalog:

 • organizira strokovna izpopolnjevanja svojih članov;
 • ščiti in zastopa poklicne in strokovne interese članov, 
 • skrbi za razvoj in delovanje stroke zdravstvene in babiške nege ter oskrbe skrbi za osebnostni razvoj svojih članov;
 • organizira družabna druženja s kulturno in športno vsebino razvija stike med društvi v domačem in mednarodnem prostoru; 
 • krepi vlogo in pomen dela medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov v sistemu zdravstvenega varstva, na regionalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju,
 • razvija krepitev vloge in pomena dela medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov; 
 • sprejema, obravnava predloge za delo Društva in članom društva posreduje odgovore na postavljena vprašanja spodbuja znanstveno raziskovalno delo svojih članov; 
 • podeljuje društveno priznanje » srebrni znak« in naziv »častnega člana Društva«, v skladu s Pravilnikom o priznanjih
 • izdaja interno glasilo Društva
 • predlaga in posreduje predloge priporočila za pridobivanje častnih nazivov in priznanj na področju zdravstvene in babiške nege ter oskrbe sodeluje z Zbornico – Zvezo in njenimi strokovnimi sekcijami; 
 • sodeluje s Sindikatom delavcev v zdravstveni negi in z drugimi sindikati, v katere so vključene medicinske sestre, babice in zdravstveni tehniki; 
 • sodeluje s humanitarnimi organizacijami; 
 • sodeluje in se povezuje v mednarodne organizacije; 
 • sodeluje pri ohranjanju in razvijanju kulturne in zgodovinske dediščine zdravstvene in babiške nege ter oskrbe,
 • preko Zbornice – Zveze sodeluje pri pripravi zakonov, predpisov s področja zdravstvene in babiške nege ter oskrbe
 • preko Zbornice – Zveze sodeluje pri oblikovanju zdravstvene politike na regionalnem področju in v Republiki Sloveniji.
 • podpira delo prostovoljcev na svojem delovnem področju
 • pri izvajanju svojega programa dela se po potrebi povezuje tudi z ustreznimi strokovnimi institucijami, srednjimi, visokimi zdravstvenimi šolami in fakultetami
 • opravlja strokovne in druge naloge Društva v skladu z zakonskimi predpisi.

10. člen
(pridobitna dejavnost)

Kot dopolnilno dejavnost lahko Društvo opravlja tudi pridobitno dejavnost.
Pridobitna dejavnost mora biti povezana z nameni in nalogami Društva. Opravlja se lahko le v obsegu, potrebnem za doseganje njegovih ciljev in namenov. Pridobitne dejavnosti Društva so registrirane v skladu s standardno klasifikacijo.

Poleg glavne dejavnosti Društva: S/94.120: Dejavnost strokovnih združenj - ima Društvo registrirane še naslednje pridobitne dejavnosti:

Šifra Naziv dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
58.110 Izdajanje knjig
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
86.909 Druge zdravstvene dejavnosti
90.010 Umetniško uprizarjanje

III. ČLANSTVO
11. člen
(vrste članstva)

Članstvo je čast za vse medicinske sestre, babice, zdravstvene tehnike in bolničarje-negovalce v R Sloveniji in izraža poklicno in stanovsko pripadnost ter solidarnost med izvajalci zdravstvene in babiške nege ter oskrbe. Člani društva so hkrati tudi člani Zbornice – Zveze in njenih strokovnih sekcij.

Članstvo je prostovoljno. Člani so redni, pridruženi in častni.

Redni člani Društva so aktivne in upokojene medicinske sestre, babice, zdravstveni tehniki, pripravniki, študentje in dijaki zdravstvene ali babiške nege, ki podpišejo pristopno izjavo in plačajo članarino.

Pridruženi člani so bolničarji - negovalci, ki podpišejo pristopno izjavo in plačajo članarino.

Častni člani so osebe, ki so s svojim delom pomembno prispevali k uspešnem delu Društva in stroki zdravstvene in babiške nege ter oskrbe. Za naziv častnega člana, Komisija za podeljevanje priznanj pridobi mnenje Izvršnega odbora Društva.

Tujci lahko postanejo člani Društva, če ravnajo v skladu s Statutom Društva in zaprosijo za sprejem v Društvo.

Pravice in dolžnosti vseh članov so enake, le da častni člani ne plačujejo članarine.

12. člen
(pristopna izjava)

Ob vstopu v Društvo kandidat izpolni pristopno izjavo in plača članarino ter prejme člansko izkaznico Zbornice –Zveze.
Pristopna izjava vključuje tudi izjavo, da je kandidat seznanjen s Statutom Društva in njegovimi ostalimi akti in se bo po njih ravnal.

13. člen
(pravice in dolžnosti članov)

Pravice člana so da:

 • predlaga in sprejema program dela Društva;
 • spremlja delo organov Društva, Zbornice - Zveze in strokovnih sekcij in jim daje predloge, pobude za delo in postavlja vprašanja o njihovem delu.
 • se udeležuje ali aktivno sodeluje na strokovnih in drugih srečanjih Društva, Zbornice – Zveze 
 • odloča o zadevah, ki so pomembne za zdravstveno in babiško nego ter oskrbo kot stroko ter o zadevah, ki so pomembne za dvig kakovosti zdravstvenega varstva
 • voli, imenuje in je voljen in imenovan v organe Društva in Zbornice – Zveze; 
 • je seznanjen s programom in delovanjem Društva, Zbornice – Zveze ter z njihovim finančno – materialnim poslovanjem 
 • ima pravico do zagovora, ko se razpravlja o njegovi odgovornosti
 • ima pravico do pritožbe, zoper odločitve organov Društva, Zbornice – Zveze 
 • preko svojih predstavnikov v Izvršnem odboru Društva ali neposredno daje predloge za delo Društva, Zbornice – Zveze in soodloča pri sprejemanju sklepov, potrebnih za njihovo delovanje 
 • sodeluje pri vseh oblikah aktivnosti, ki jih organizira Društvo

Dolžnosti člana so:

 • spoštuje Statut in druge akte in sklepe organov Društva in Zbornice – Zveze;
 • s svojim delom prispeva k uresničevanju ciljev in namenov Društva in Zbornice Zveze; 
 • si prizadeva za dobre medsebojne odnose, spoštovanje, solidarnost in vzajemnost med člani Društva; 
 • aktivno sodeluje pri uresničevanju delovnega programa Društva; 
 • redno obvešča o aktivnostih v povezavi z Društvom in opozarja na probleme v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi; 
 • konstruktivno rešuje probleme v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi
 • s svojim vedenjem ohranja ogled stanovskega združenja
 • v sodelovanju z imenovanimi in voljenimi člani v organih društva obvešča društvo o svojih aktivnostih v organih Zbornice – Zveze,
 • redno plačuje članarino,
 • redno obvešča Društvo o spremembah vseh podatkov, ki so potrebni za vodenje registra članstva.

14. člen
(prenehanje članstva)

Članstvo v društvu preneha:

 • s prostovoljnim izstopom in pisno izjavo člana, da izstopa;
 • v primeru, da član eno leto ne plača članarine in je ne plača tudi po opominu; 
 • z izključitvijo člana, 
 • po sklepu Častnega razsodišča, če ne deluje v skladu s Statutom Društva in Zbornice - Zveze, če krši Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije in Kodeks etike za babice Slovenije,
 • če s svojim ravnanjem škoduje delu in ugledu Društva in Zbornice – Zveze; 
 • s smrtjo člana

Pritožbe zoper odločitve Častnega razsodišča obravnava na drugi stopnji Izvršni odbor društva.

IV. UPRAVLJANJE DRUŠTVA
(organi in delovna telesa)
15. člen

Organi Društva so:

 • Občni zbor,
 • Izvršni odbor, 
 • Nadzorni odbor
 • Predsednik
 • Podpredsednik za splošne zadeve
 • Podpredsednik za izobraževanje
 • Kolegij predsednika
 • Častno razsodišče.

Delovna telesa Društva so:

 • Statutarna komisija,
 • Komisija za priznanja, 
 • Komisija za dodeljevanje sredstev za strokovna izpopolnjevanja. 

Mandat organov in delovnih teles ter njihovih članov traja 4 leta z možnostjo enkratne ponovne izvolitve.

Mandat preneha:

 • s potekom mandata
 • s predčasno razrešitvijo
 • s prenehanjem članstva in 
 • s sklepom o sprejemu odstopa. 

Pogoje za imenovanje v organe in delovna telesa ter volitve ureja Pravilnik o volitvah in imenovanjih v organe.

Denarne nagrade ureja Pravilnik o nagradah in prejemkih funkcionarjev in članov društva.

16. člen
(sekcije, skupine in druge oblike organiziranosti)

Za lažje in učinkovitejše izvajanje skupno dogovorjenih nalog lahko Društvo po interesnem principu članov, ustanovi sekcije, skupine in druge oblike organiziranosti.

Sekcije, skupine in druge oblike organiziranosti niso pravne osebe, imenuje in razrešuje jih Izvršni odbor društva, kateremu so za svoje delo tudi odgovorni. Njihov mandat je omejen.

17. člen
(sprejemanje odločitev)

Če v Statutu društva ni določeno drugače, člani organov in delovnih teles sklepajo veljavno, če je prisotna večina članov. Odločitev organa je sprejeta, če je zanjo glasovala večina prisotnih članov.

Z dvotretjinsko večino navzočih članov organa pa se sprejemajo odločitve o:

 • sprejetju ali spremembi temeljnega akta (statuta Društva);
 • o prenehanju Društva. 

Pri delu se upošteva načelo javnosti. Odločitve se sprejemajo po predhodni uskladitvi, z javnim glasovanjem.

Javno glasovanje poteka z dvigom rok. Člani se opredelijo »ZA« ali »PROTI« predlogu sklepa. Zabeleži se tudi število tistih, ki so se glasovanja vzdržali.

18. člen
(korespondenčna seja)

Kadar je potrebno sprejeti odločitve v krajšem času, lahko predsednik preko pošte ali elektronske pošte posreduje potrebno gradivo za odločanje in postavi vprašanje tako, da je mogoč kratek odgovor, z besedo » ZA« ali » PROTI«.

Svojo odločitev člani pošljejo vsem drugim članom, v roku 3 delovnih dni. Predsedujoči ugotovi rezultat odločanja korespondenčne seje.

O dopisni seji se sestavi zapisnik, v katerem se navede vzrok za tako izvedeno sejo, postavljeno vprašanje in odgovori članov organa ali delovnega telesa. Zapisnik se potrdi na naslednji seji organa ali delovnega telesa, ki je izvedel korespondenčno sejo.

19. člen
(volitve)

Volitve so javne ali tajne.

Evidentiranje je javno. Evidentiran je lahko samo član, ki da soglasje. Postopke evidentiranja vodi Izvršni odbor. Volilne postopke vodi volilna komisija, ki jo na predlog Izvršnega odbora imenuje Občni zbor. Izvoljen je tisti kandidat, ki je dobil večino glasov. Javno glasovanje poteka z dvigom rok. Člani se opredelijo, kdo je »ZA« ali »PROTI« predlogu. Zabeleži se tudi število tistih, ki so se glasovanja vzdržali.

Tajno glasovanje poteka z glasovnimi lističi. Glasuje se tako, da se na glasovalnem lističu obkroži »ZA« ali »PROTI« predlogu . Glasovalni listič je veljaven, če je z njega možno razbrati voljo glasovalca.

20. člen
(razrešitev funkcionarja)

Vsak funkcionar je izvoljen kot fizična oseba. Funkcionarja razrešuje isti organ, ki ga je izvolil ali imenoval.

21. člen
(zapisnik)

Na sejah organov se piše zapisnik z listo prisotnosti članov. Zapisnik mora vsebovati:

 • zaporedno številko seje
 • vsebino o kateri se je razpravljalo
 • datum, zaporedna številka sklepa 
 • izide glasovanja
 • časovne opredelitve, v katerih se morajo sprejeti sklepi realizirati.

Zapisnik podpišeta zapisnikar in vodja seje.

22. člen
(Občni zbor)

Občni zbor društva je najvišji organ Društva, na katerem člani volijo vodstvo, člane njegovih organov in delovnih teles. Občni zbor se sestaja redno enkrat na leto oziroma po potrebi prej. Vsake štiri leta, ob poteku mandata oziroma po potrebi predčasno, pa se skliče volilni Občni zbor.

Izredni Občni zbor društva lahko sklepa samo o zadevi sklica.

Sejo Občnega zbora sklicuje predsednik Društva na lastno pobudo, po sklepu Izvršnega odbora ali na zahtevo najmanj 10% članov.

Vabilo s predlaganim dnevnim redom morajo člani prejeti najmanj 8 dni pred dnevom, ki je določen za sejo. Če predsednik ne skliče izrednega Občnega zbora v roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi gradivi.

Občni zbor je sklepčen, če je ob prijavi na sejo prisotnih 10% članov. Če Občni zbor ob napovedani uri ni sklepčen, je ponovni sklic Občnega zbora 15 minut kasneje, istega dne.

Občni zbor veljavno odloča ob prisotnosti najmanj 50 članov društva.

Občnemu zboru predseduje delovno predsedstvo, ki ga na predlog Izvršnega odbora imenuje Občni zbor.

Po izvolitvi delovnega predsedstva se izvolijo še:

 • tričlanska verifikacijska komisija;
 • zapisnikar in dva overovatelja zapisnika. 

Ob volilnem Občnem zboru se imenuje volilna komisija, na predlog Izvršnega odbora.

23. člen
(naloge Občnega zbora)

Občni zbor oblikuje namen in vizijo Društva, razpravlja o delu Društva in potrjuje:

 • Poročilo predsednika o delu Društva v preteklem letu / mandatnem obdobju
 • Poročilo predsednikov organov in delovnih teles v preteklem letu 
 • Finančno poročilo za preteklo leto 
 • Plan dela Društva za naslednje leto
 • Finančni plan Društva za naslednje leto

Naloge občnega zbora:

 • sprejema temeljni akt in njegove spremembe
 • voli in razrešuje predsednika Društva
 • voli in razrešuje oba podpredsednika Društva
 • voli in razrešuje člane Izvršnega odbora
 • voli in razrešuje predsednika Nadzornega odbora in njegove člane
 • voli in razrešuje predsednika Častnega razsodišča in njegove člane
 • voli in razrešuje predsednika Statutarne komisije in njegove člane
 • voli in razrešuje predsednika Komisije za priznanja in njegove člane
 • voli in razrešuje predsednika Komisije za dodeljevanje sredstev za strokovna izpopolnjevanja in njegove člane
 • voli in razrešuje sprejema pravilnik o volitvah in imenovanjih poslance Zbornice- Zveze, ki predstavljajo Društvo na zasedanju skupščine Zbornice – Zveze 
 • potrjuje poročilo o poslovanju in zaključni račun Društva
 • sklepa in odloča o predlogih, prošnjah in pritožbah članov
 • sklepa in odloča o spojitvi, pripojitvi in o prenehanju delovanja Društva
 • razpolaga s premoženjem Društva in odloča o nakupu in prodaji nepremične lastnine društva

24. člen

Občni zbor dela po Poslovniku, ki ga sprejme Izvršni odbor društva . Poslovnik o delu Občnega zbora natančno ureja način dela Občega zbora, način vodenja Občnega zbora, razpravljanje, glasovanje in volitve.

25. člen
(Izvršni odbor)

Izvršni odbor je izvršilno operativni organ Društva. Izvršni odbor izvaja program Društva in sklepe Občnega zbora.

26. člen

Člane Izvršnega odbora izvolijo člani na Občnem zboru. Izvršni odbor ima do 31 članov. Šteje liho število članov, po možnosti iz različnih ustanov, kjer so zaposleni člani društva.

Člani IO so po funkciji predsednik in podpredsednik za splošne zadeve ter podpredsednik za izobraževanje.

Na seje IO se lahko vabijo predsedniki komisij Društva in predsedniki strokovnih sekcij pri Zbornici – Zvezi, ki delujejo na območju sedeža Društva.

Seje Izvršnega odbora sklicuje in vodi predsednik Društva. Sejo skliče na lastno pobudo, na zahtevo ene tretjine članov Izvršnega odbora ali na zahtevo Nadzornega odbora.

Na sejah Izvršnega odbora lahko na povabilo predsednika sodelujejo tudi ostali člani Društva.

27. člen
(naloge Izvršnega odbora)

Izvršni odbor :

 • opravlja funkcijo vodenja postopkov evidentiranja kandidatov za člane organov in delovnih teles Društva;
 • oblikuje program dela in skrbi za njegovo realizacijo; 
 • obravnava predlog načrta finančno materialnega poslovanja Društva za naslednje leto
 • skrbi za realizacijo predlaganega finančnega načrta
 • obravnava letno finančno poročilo Društva za preteklo leto 
 • obravnava predlog zaključnega računa; 
 • vodi finančne zadeve Društva v skladu s Pravilnikom o finančnem poslovanju Društva; 
 • spremlja evidenco članstva; 
 • daje soglasje k predlogu o imenovanju častnega člana Društva; 
 • sprejema in potrjuje pravilnike Društva njihove spremembe in dopolnitve 
 • obravnava predlog sprememb in dopolnitev statuta in ga posreduje v potrditev občnemu zboru.
 • sklepa in odloča o spremembi Pogodbe o povezovanju Društva v Zbornico – Zvezo; 
 • skrbi za premično premoženje Društva 
 • Odloča o pritožbah zoper odločitve častnega razsodišča

28. člen
(Nadzorni odbor)

Nadzorni odbor spremlja in nadzira izvajanje finančno-materialnega poslovanja Društva. Nadzorni odbor sestavljajo trije člani. Vsak član Nadzornega odbora ima namestnika, ki ga nadomešča v primeru zadržanosti. Člani Nadzornega odbora ne smejo biti istočasno člani Izvršnega odbora društva.

Predsednika in člane Nadzornega odbora voli Občni zbor na predlog Izvršnega odbora Društva. Nadzorni odbor odloča veljavno, če so prisotni vsi njegovi člani in če za sklep glasuje večina članov. Nadzorni odbor je enkrat letno dolžan na Občnem zboru Društva podati poročilo.

Naloge in način dela Nadzornega odbora ureja Pravilnik o delu nadzornega odbora društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske.

29. člen
(Predsednik društva)

Predsednik društva je izvršilni in predstavniški organ društva in je častni zastopnik društva.

Naloge predsednika Društva so:

 • predstavlja in zastopa društvo v pravnem in finančnem prometu, s polnim pooblastilom, na podlagi Statuta društva, Pravilnika o finančno materialnem poslovanju društva ter v skladu z veljavnimi zakoni pravnega reda Republike Slovenije
 • skrbi za izvajanje programa Društva 
 • skrbi za izvajanje sprejetih, stališč, usmeritev, predlogov in sklepov Občnega zbora, Izvršnega odbora Društva in drugih organov ter delovnih teles 
 • imenuje začasne komisije in odbore, njene člane ter določi naloge 
 • lahko predlaga člane Izvršnega odbora društva.

V primeru neodločenega glasovanja, je odločilen predsednikov glas.

Za čas predsednikove odsotnosti, po njegovem pooblastilu, opravlja predsedniške funkcije podpredsednik za splošne zadeve - kot pooblaščenec zastopnika Društva, razen v primerih, ko gre za podpisovanje finančno materialnega poslovanja.

30. člen
(Podpredsednik za splošne zadeve)

Podpredsednik za splošne zadeve:

 • pomaga predsedniku pri opravljanju njegovih nalog
 • izvršuje naloge po sklepu Občnega zbora, Izvršnega odbora in po naročilu predsednika Društva.

Podpredsednik skrbi za finančno in materialno poslovanje Društva, v skladu z veljavnimi predpisi o računovodstvu, računovodskimi standardi za društva in splošnimi akti Društva.

Podpredsednik pripravi predlog finančnega načrta in skrbi za njegovo izvajanje ter sodeluje pri pripravi zaključnega računa.

Podpredsednik za splošne zadeve je član Statutarne komisije Društva.

31. člen
(Podpredsednik za izobraževanje)

Podpredsednik za izobraževanje:

 • pomaga predsedniku pri opravljanju njegovih nalog
 • izvršuje naloge po sklepu Občnega zbora, Izvršnega odbora in po naročilu predsednika Društva.

Skrbi za razvoj izobraževalne in raziskovalne dejavnosti v Društvu. Skupaj s predsednikom pripravlja gradivo za seje Izvršnega odbora in Občnega zbora. Obvešča ožjo javnost z objavljanjem vabil, zapisnikov in sklepov. Podpredsednik za izobraževanje je član Komisije za dodeljevanje sredstev za strokovna izpopolnjevanja.

32. člen
(Kolegij predsednika)

Kolegij predsednika društva je najvišji posvetovalni organ predsednika. Poleg predsednika Društva so člani Kolegija predsednika društva še:

 • podpredsednik za splošne zadeve,
 • podpredsednik za izobraževanje, 
 • dva člana, imenovana s strani Izvršnega odbora Društva. 

Kolegij predsednika društva sklicuje in vodi predsednik Društva.

33. člen
(Častno razsodišče)

Častno razsodišče je samostojen, neodvisen organ društva, ki ugotavlja odgovornosti za: 

 • vse spore, ki nastanejo zaradi odnosov v društvu ali med posameznimi člani društva
 • kršitve določil statuta društva
 • kršitev sklepov organov društva
 • dejanja, ki vplivajo na ugled društva

Častno razsodišče sestavlja pet članov.

Predsednika častnega razsodišča in njegove člane voli Občni zbor, na predlog Izvršnega odbora Društva. Sejo Častnega razsodišča skliče in vodi predsednik.
Častno razsodišče deluje po Pravilniku o organizaciji in delovanju Častnega razsodišča, ki ga sprejme Izvršni odbor društva.

Častno razsodišče odloča veljavno, če je prisotna večina članov, to je vsaj trije člani in če za sklep glasuje večina prisotnih članov.

Zoper sklep Častnega razsodišča se lahko stranka v postopku na drugi stopnji pritoži Izvršnemu odboru društva.

Primere kršitve obeh kodeksov etike ter kršitve stroke zdravstvene nege obravnava častno razsodišče Zbornice - Zveze.

34. člen
(Statutarna komisija)

Statutarna komisija je organ Društva, ki pripravlja predloge dopolnitev in sprememb Statuta Društva, predloge pravilnikov in poslovnikov ter njihove dopolnitve in/ali spremembe. Tolmači določila Statuta in ostale akte Društva. Predlagane spremembe pravilnikov daje v obravnavo Izvršnemu odboru Društva. Spremembe in dopolnitve Statuta daje v obravnavo Izvršnemu odboru Društva ter v potrditev Občnemu zboru društva.

Statutarno komisijo sestavlja pet članov, od tega je en član predsednik Društva, drugi pa podpredsednik Društva splošne zadeve. Predsednika Statutarne komisije in njegove člane, razen predsednika in podpredsednika za splošne zadeve, voli Občni zbor na predlog Izvršnega odbora društva.

Statutarna komisija odloča veljavno, če je prisotna večina članov. Odloča dokončno z večino glasov prisotnih članov.

35. člen
(Komisija za priznanja)

Komisija za priznanja je organ Društva, ki podeljuje priznanja članom Društva, v skladu s Pravilnikom o priznanjih društva, ki ga sprejme Izvršni odbor društva.

Komisijo za priznanja sestavlja pet članov.

Predsednika komisije za priznanja in njegove člane voli Občni zbor na predlog Izvršnega odbora Društva.

Komisija za priznanja odloča veljavno, če je prisotna večina članov. Odloča dokončno z večino glasov prisotnih članov.

36. člen
(Komisija za dodeljevanje sredstev za strokovna izpopolnjevanja)

Komisija za dodeljevanje sredstev za strokovna izpopolnjevanja je organ Društva, ki članom Društva dodeljuje sredstva za strokovno izpopolnjevanje. Komisijo za dodeljevanje sredstev za strokovno izpopolnjevanje sestavlja pet članov, od tega je en član podpredsednik Društva za izobraževanje. Predsednika Komisije za dodeljevanje sredstev za strokovno izpopolnjevanje in njegove člane, razen podpredsednika Društva za izobraževanje, voli Občni zbor na predlog Izvršnega odbora Društva.

Komisija za dodeljevanje sredstev za strokovna izpopolnjevanja deluje po Pravilniku o dodeljevanju sredstev za strokovna izpopolnjevanja, ki ga sprejme Izvršni odbor Društva.

Komisija za dodeljevanje sredstev za strokovna izpopolnjevanja odloča veljavno, če je prisotna večina članov. Odloča dokončno z večino glasov prisotnih članov.

V. FINANCIRANJE
37. člen

Društvo pridobiva sredstva za svoje delovanje:

 • s članarino
 • iz materialnih pravic in dejavnosti Društva 
 • z darili in volili 
 • s prispevki donatorjev in podpornih članov
 • s sredstvi državnih organov in organov lokalnih skupnosti za izvajanje programov, ki so v javnem interesu
 • iz drugih virov.

38. člen

Društvo ima lahko donatorje in podporne člane . Donatorji ali podporni člani so lahko fizične ali registrirane pravne osebe, ki Društvu pomagajo materialno, finančno, pravno, moralno ali kako drugače.

Pravice, dolžnosti in obveznosti med Društvom in donatorji ali podpornimi člani so določene v pogodbi.

39. člen
(finančno in materialno poslovanje)

Finančno in materialno poslovanje poteka po Pravilniku o finančno materialnem poslovanju Društva in se izkazuje v skladu z veljavnim računovodskim standardom za Društva ter z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.

Društvo ima odprt transakcijski račun pri pooblaščeni finančni organizaciji.

Če Društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

Vsaka delitev premoženja med njegove člane je nična.

Finančne in materialne listine podpisuje predsednik Društva, v primeru njegove odsotnosti pa oseba, ki jo predsednik društva pooblasti.

Poročilo o poslovanju, ki ga obravnava in sprejme Občni zbor društva, mora prikazovati resnično stanje o premoženju in poslovanju Društva ter mora biti sestavljeno v skladu s pravili računovodskega standarda za društva, ki ga sprejme pooblaščena organizacija in določbami temeljnega ali posebnega akta Društva. V skladu z zakonom predloži Društvo letno poročilo o poslovanju.

40. člen
(premoženje Društva)

Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last Društva vpisana v inventurno knjigo Društva ter v zemljiško knjigo na sodišču.

Premično premoženje se lahko kupi na podlagi sklepa Izvršnega odbora Društva. Prodaja premičnega premoženja je možna na podlagi sklepa Izvršnega odbora Društva.

Nepremično premoženje se lahko kupi na podlagi sklepa Občnega zbora društva. Prodaja nepremičnega premoženja je možna na podlagi sklepa Občnega zbora društva.

VI. PRIZNANJA DRUŠTVA
41. člen

Društvo podeljuje naslov častnega člana Društva in priznanje »srebrni znak«, članom Društva, v skladu s Pravilnikom o priznanjih.

Častno članstvo se podeljuje osebam, ki so s svojim delom pomembno prispevale k uspešnemu delu Društva in/ali stroki zdravstvene in babiške nege ter oskrbe. Predloge in utemeljitve pripravi predlagatelj in jih posreduje Komisiji za priznanja. Komisija za priznanja predlog za podelitev naslova Častnega člana posreduje v potrditev Izvršnemu odboru društva . Namen in pogoje ter ostale podrobnosti ureja Pravilnik o priznanjih, ki ga sprejme Izvršni odbor.

Priznanje »srebrni znak« podeli Društvo svojim članom, v skladu s Pravilnikom o priznanjih in po sklepu Komisije za priznanja.

VII. ORGANIZACIJSKE OBLIKE
42. člen

(komisije, odbori)

Za obravnavo posameznih vsebin s področja zdravstvene in babiške nege ter oskrbe, predsednik Društva imenuje začasno komisijo ali odbor, njene člane ter določi njihove naloge.

VIII. PRENEHANJE DRUŠTVA
43. člen

Društvo lahko preneha s sklepom Občnega zbora o prenehanju Društva, s spojitvijo z drugim društvom, s pripojitvijo k drugemu društvu ali po samem Zakonu o društvih.

44. člen
(premoženjsko nasledstvo Društva)

V primeru prenehanja Društva, se po poravnavi vseh obveznosti, vse njegovo premoženje prenese na Zbornico – Zvezo ali na društvo, ki je po dejavnosti sorodno. Sklep o tem sprejme Občni zbor društva

45. člen

Zastopnik Društva mora v 30 dneh od sprejema sklepa o prenehanju Društva, obvestiti pristojni organ in priložiti poročilo o razpolaganju s sredstvi Društva. Pri prenehanju Društva se upoštevajo določila Zakona o društvih.

46. člen

Prenehanje Društva po samem zakonu ugotovi pristojni organ z odločbo.

IX. KONČNE DOLOČBE
47. člen

Vsi ostali akti Društva morajo biti usklajeni s tem Statutom najkasneje 12 mesecev po sprejemu tega Statuta.

48. člen

Ta Statut je bil sprejet na Občnem zboru Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske 6. 3. 2015.

Uporabljati se začne z dnem, ko pristojni organ za notranje zadeve pisno sporoči, da je Statut v skladu z Zakonom o društvih in je tako vpisan v register društev.

Predsednica Društva:
Alenka Bijol