PRAVILNIK O VOLITVAH IN IMENOVANJIH V ORGANE DRUŠTVA MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV GORENJSKE

Na podlagi 15. člena St a t u t a Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske (v nadaljevanju Društvo) je Izvršni odbor na svoji seji dne, 15.2.2022 sprejel naslednji:

PRAVILNIK O VOLITVAH IN IMENOVANJIH V ORGANE DRUŠTVA MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV GORENJSKE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik ureja način in potek volitev in imenovanj v organe Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske (v nadaljevanju Društvo), ki se neposredno volijo in imenujejo na Občnem zboru.

2. člen
Na Občnem zboru člani volijo predsednika, podpredsednika za splošne zadeve in podpredsednika za izobraževanje, člane Izvršnega odbora, predsednike in člane Nadzornega odbora, Častnega razsodišča, Statutarne komisije, Komisije za priznanja, Komisije za dodeljevanje sredstev iz sklada za strokovna izpopolnjevanja, morebitne nadomestne člane odborov in komisij ter poslance Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljevanju Zbornica – Zveza), ki zastopajo Društvo na zasedanju skupščine Zbornice - Zveze.

II. POSTOPEK RAZPISA

3. člen
Sklep o volitvah sprejme Izvršni odbor Društva najmanj dva meseca pred iztekom mandata voljenim in imenovanim organom.

4. člen
Predsednik Društva na podlagi sklepa iz 3. člena tega Pravilnika objavi razpis volilnih postopkov na oglasnih deskah in spletni strani Društva in Zbornice – Zveze ter v glasilu UTRIP (glasilo Zbornice – Zveze).

5. člen 

Postopek evidentiranja vodi Izvršni odbor Društva. Za izvedbo postopka evidentiranja Izvršni odbor lahko imenuje tričlansko Kandidacijsko komisijo, od katere je najmanj en član Izvršnega odbora društva.

6. člen
Naloge Kandidacijske komisije so:
• odpiranje prejetih vlog in ugotavljanje izpolnjevanja razpisnih pogojev za funkcijo predsednika, podpredsednika za splošne zadeve in podpredsednika za izobraževanje,
• oblikovanje kandidatnih list za predsednika, podpredsednika za splošne zadeve in podpredsednika za izobraževanje po abecednem redu,
• odpiranje prejetih kandidatur za poslance Zbornice – Zveze, ki predstavljajo Društvo na zasedanju skupščine
• oblikovanje kandidatne liste za poslance Zbornice – Zveze, ki predstavljajo Društvo na zasedanju skupščine,
• predložitev kandidacijskih list Občnemu zboru,
• oblikovanje glasovnic,
• predsednik Kandidacijske komisije na volilnem Občnem zboru predstavi kandidate za predsednika, podpredsednika za splošne zadeve in podpredsednika za izobraževanje.
Kandidacijska komisija ima pravico do vpogleda podatkov iz registra članov za namen pridobitve podatkov, ki so predmet razpisa (trajanje članstva kandidatov).

7. člen
Za funkcijo predsednika Društva lahko kandidira vsak redni član Društva, ki je:
• član Društva najmanj deset let,
• deluje na področju zdravstvene nege in oskrbe najmanj deset let,
• aktivno deluje na društvenem področju najmanj pet let in
• aktivno deluje na strokovnem področju vsaj pet let.

8. člen
Kandidat za predsednika Društva mora predložiti življenjepis s poudarkom na:
• dosedanjih društvenih aktivnostih,
• dosedanjih strokovnih aktivnostih ter
• predlog programa dela za naslednje mandatno obdobje.
Vlogo naslovi na Kandidacijsko komisijo Društva v zaprti ovojnici s pripisom: »Kandidatura, ne odpiraj!« 

9. člen
Za funkcijo podpredsednika za splošne zadeve in podpredsednika za izobraževanje lahko kandidira redni član Društva, ki je:
• član Društva najmanj pet let,
• deluje na področju zdravstvene nege in oskrbe najmanj pet let,
• aktivno deluje na društvenem področju najmanj tri leta in
• aktivno deluje na strokovnem področju vsaj tri leta.

10. člen
Kandidat za podpredsednika za splošne zadeve in kandidat za podpredsednika za izobraževanje mora k prijavi na razpis predložiti življenjepis s poudarkom na:
• dosedanjih društvenih in
• dosedanjih strokovnih aktivnostih.
Vlogo naslovi na Kandidacijsko komisijo Društva v zaprti ovojnici s pripisom: »Kandidatura, ne odpiraj!«

11. člen
Kandidate za člane Izvršnega odbora, Nadzornega odbora, Častnega razsodišča, Statutarne komisije, Komisije za priznanja in Komisije za dodeljevanje sredstev iz sklada za strokovna izpopolnjevanja predlaga Izvršni odbor Društva. Izvršni odbor za prej omenjene odbore in komisije oblikuje kandidatno listo.
Za člane Izvršnega odbora, Nadzornega odbora, Častnega razsodišča, Statutarne komisije, Komisije za priznanja in Komisije za dodeljevanje sredstev iz sklada za strokovna izpopolnjevanja je lahko predlagan vsak član Društva, ki je:
• je član Društva neprekinjeno najmanj tri leta
Izjema so študentje, ki se izobražujejo iz področja zdravstvene nege in so/bodo predstavniki v Izvršnem odboru.
Način in potek volitev ter imenovanj poslancev Zbornice – Zveze, ki predstavljajo Društvo na zasedanju skupščine Zbornice – Zveze ureja Pravilnik o volitvah in imenovanjih poslancev Zbornice – Zveze, ki predstavljajo Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske.

12. člen
Kandidatne liste so priložene gradivu za Občni zbor, ki ga prejmejo vsi člani Izvršnega odbora. Člani, ki se udeležijo Občnega zbora, morajo biti seznanjeni s kandidacijsko listo s strani svojega predstavnika.
Kandidatne liste so objavljene tudi na vidnem mestu pred samim pričetkom Občnega zbora.

III. VOLITVE

13 .člen
Volilne postopke na Občnem zboru vodi Volilna komisija, ki jo na predlog Izvršnega odbora imenuje Občni zbor. Volilno komisijo sestavljajo predsednik Volilne komisije in dva člana..
Naloge Volilne komisije:
• skrbi za pravilno izveden postopek volitev,
• šteje glasove v primeru javnega glasovanja,
• deli glasovnice v primeru tajnega glasovanja,
• prešteva glasove na glasovnicah v primeru tajnega glasovanja,
• predsednik Volilne komisije rezultate volitev poroča delovnemu predsedniku Občnega zbora in Občnemu zboru,
• opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami.

14. člen
Volitve so lahko javne ali tajne.

15.člen
Javne volitve so lahko v primeru, ko za posamezno funkcijo kandidira le po en kandidat.
V primeru, da so volitve javne, poteka glasovanje z dviganjem rok. Člani glasujejo »ZA« ali »PROTI« sprejemu predloga ali pa se glasovanja vzdržijo. Volilna komisija prešteje število glasov

16. člen
Tajno glasovanje se izvede v primeru, ko za posamezne organe oz. delovna telesa Društva kandidira več kandidatov.
Tajno glasovanje poteka z glasovnicami. Glasovnica navaja navodila in kandidate (po abecednem vrstnem redu) za posamezen organ ali delovno telo Društva. Na glasovnici mora biti jasno opredeljeno:
• za katero funkcijo je namenjena glasovnica,
• navodila za glasovanje (za koliko kandidatov se glasuje na posamezni glasovnici).
Volilna komisija članom Občnega zbora razdeli glasovnice za izvolitev v posamezne organe in delovna telesa Društva. Voli se tako, da se obkroži številko pred imenom kandidata. Glasovnica je veljavna, če je iz nje mogoče razbrati voljo glasovalca. Na glasovnici mora biti najmanj toliko kandidatov, kolikor se jih voli.

17. člen
Če je za posamezno funkcijo prejelo več kandidatov isto število glasov in bi bilo izvoljenih več kandidatov, kot je razpisnih mest, je volitve potrebno ponoviti za kandidate z istim številom glasov.

18. člen
Po zaključku tajnih volitev Volilna komisija prešteje glasove in delovnemu predsedniku Občnega zbora ter Občnemu zboru poroča o rezultatih volitev. Volilna komisija o poteku volitev vodi zapisnik in podpisanega od vseh članov komisije odda predsedujočemu Občnega zbora.

19. člen
V primeru, da kandidira za organe Društva (velja samo za Nadzorni odbor in Častno razsodišče) in delovna telesa Društva samo po en kandidat, lahko poteka v paketu, če se tako odločijo člani Občnega zbora

IV. IMENOVANJE

20. člen
Imenovan član je tisti, ki mu je po funkciji dodeljeno delovanje v posameznem organu Društva ali delovnemu telesu Društva.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

21. člen
Spremembe tega poslovnika sprejema Izvršni odbora Društva na predlog Statutarne komisije.

22. člen
Z dnem 15.2.2022, ko je ta pravilnik potrdil Izvršni odbor društva, preneha veljati pravilnik,
ki je bil sprejet 19. 2. 2015.

predsednica DMSBZT Gorenjske:
Alenka Bijol