Pravilnik o nagradah

Na podlagi 15. Člena statuta Društva medicinskih sester babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske je Izvršni odbor Društva (v nadaljnjem besedilu IO društva) na seji, dne 16. 2. 2017 sprejel:

PRAVILNIK O NAGRADAH IN PREJEMKIH FUNKCIONARJEV IN ČLANOV DRUŠTVA MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV GORENJSKE

( v nadaljevanju Društvo)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

     1. člen

Ta pravilnik ureja vrsto nagrad, njihovo višino, upravičence in odredbodajalce za nagrajevanje funkcionarjev in članov društva za neprofesionalno opravljanje funkcije in nalog, ki so v interesu Društva.

                     II. POVRAČILA , NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI

    2. člen

Člani Društva so upravičeni do povračila potnih stroškov in drugih nadomestil v skladu s predpisi do višine Uredbe Vlade Republike Slovenije o prejemkih, ki se ne vštevajo v dohodninsko osnovo, ko neprofesionalno opravljajo nalogo, ki je v interesu društva.

Višino nagrade in sejnine določi IO društva praviloma enkrat letno na prvi seji v tekočem letu, glede na finančno stanje društva.

Sklep o izplačilu teh povračil za posameznega člana sprejme predsednik Društva oziroma Izvršni odbor za posamezni organ Društva.

Voljeni in imenovani člani organov ter funkcionarji Društva imajo pravico do povračila:

 • sejnin, katerih višina se določi na prvi redni seji društva v začetku leta ter se izplačuje na podlagi liste prisotnih,

 • nagrad , katerih višina se določi na prvi redni seji društva v začetku leta

 • potnih stroškov pri opravljanju funkcije oziroma nalog v zvezi z njo,

 • dnevnic, glede na čas trajanja opravljene poti in odsotnosti, nastale v zvezi z namenom poti,

 • stroškov prenočevanj, ki so poledica potovanj,

v skladu z uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS št. 117/06.)

Stroški se povrnejo le na osnovi priloženega:

 • potnega naloga,

 • prevozne karte,

 • računa plačila kotizacije s predloženim programom sklica,

 • računa stroškov prenočevanja.

3. člen

Sredstva za nagrade po prejšnjem členu tega pravilnika zagotavlja Društvo iz lastne članarine.

4. člen

Do nagrade za delo v IO društva so upravičeni člani, ki svojo funkcijo opravljajo neprofesionalno.

5. člen

Člani Društva lahko prejmejo nagrado ali denarni prejemek za izvajanje nalog opredeljenih v 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35. in 36. členu Statuta.

Obseg, vsebino, izvajalce ter roke za izvedbo nalog določi predsednik Društva.

   III. SKLEP, VIŠINA IN POSTOPEK POVRAČIL, NADOMESTIL IN DRUGIH PREJEMKOV

6. člen

Za objavo avtorskega dela oziroma članka v glasilu UTRIP,ali imenu društva objava članka v strokovni literaturi so člani upravičeni do nagrade. Višino nagrade določi IO Društva enkrat letno, praviloma na prvi seji IO.

7. člen

Za naloge iz 3. člena tega Pravilnika, sprejme sklep o višini nagrade za posameznega člana glede na obseg in pomen opravljenih nalog:

 • Predsednik Društva do višine 600 € neto

 • Izvršni odbor Društva do višine 1100€ neto

 • Občni zbor Društva za nagrade nad 1100 € neto

Sklep mora vsebovati prejemnika, namen nagrade, višino nagrade v neto znesku, datum izplačila ter stroškovno mesto v breme katerega je bila nagrada izplačana.

8. člen

 Izplačevalec v skladu z zakonom ob izplačilu nagrade plača ustrezne dajatve in davke.

9. člen

Računovodstvo izvaja obračun pogodb, nagrad in drugih obveznosti in za nastale stroške bremeni posamezna stroškovna mesta.  

10. člen

Izplačila nagrad v okviru nadzora nad finančno materialnim poslovanjem društva spremlja nadzorni odbor Društva.

11. člen

Podatki o posameznem izplačilu fizični osebi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov predstavljajo poslovno skrivnost in so lahko predstavljeni drugim samo s soglasjem posameznika na katerega se ti podatki nanašajo. Dovoljenje za vpogled pisno izda predsednik Društ

  IV. KONČNE DOLOČBE

12. člen

Ta pravilnik prične veljati naslednji dan po sprejetju na redni seji Izvršnega odbora društva in nadomešča Pravilnik o nagradah in prejemkih funkcionarjev in članov društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske, ki je bil sprejet 17.10. 2006.

Predsednica Društva  

Alenka Bijol