Pravilnik o poslovanju

Logo

Na podlagi 25. člena zakona o društvih ter v skladu z 39. členom Statuta Društva medicinskih sester , babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske je Izvršni odbor društva ( v nadaljevanju IO) na seji dne 18 .6. 2015 sprejel

PRAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU
DRUŠTVA MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV GORENJSKE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S Pravilnikom o finančno materialnem poslovanju( v nadaljevanju pravilnik) se ureja finančno in materialno poslovanje Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske (v nadaljevanju Društvo),kot jih določa Slovenski računovodski standard 33 (SRS 33)in v skladu s predpisi, ki urejajo to področje, ter statutom društva.

II. ORGANIZIRANOST FINANČNEGA IN MATERIALNEGA POSLOVANJA DRUŠTVA

2. člen

Finančno poslovanje Društva se opravlja negotovinsko preko transakcijskega računa odprtega pri pooblaščeni finančni organizaciji, ki jo izbere IO ali gotovinsko preko blagajne. Vsi nalogi za izplačilo morajo biti podpisani s strani za to pooblaščene osebe.

3. člen

Predsednik predstavlja in zastopa Društvo v pravnem in finančnem prometu s polnim pooblastilom na podlagi Statuta društva, Pravilnika o finančno materialnem poslovanju društva ter v skladu z veljavnimi zakoni pravnega reda Republike Slovenije.

4. člen

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik Društva in podpredsednik za splošne zadeve. V primeru odsotnosti predsednika, pa oseba, ki jo predsednik Društva pooblasti.

5.člen

Podpredsednik za splošne zadeve skupaj z IO skrbi za finančno in materialno poslovanje Društva v skladu z veljavnimi predpisi o računovodstvu, računovodskimi standardi za društva in splošnimi akti Društva.

6.člen

Sredstva Društva so na posebnem transakcijskem računu, o višini sredstev in načinu vezave odloči IO. S transakcijskim računom Društva upravlja podpredsednik za splošne zadeve in njegov namestnik, ki ga za to pooblasti predsednik.
Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnim finančnim načrtom, ki ga sprejme najvišji organ društva (občni zbor).

7.člen

Praviloma se vsa izplačila opravljajo brezgotovinsko, vendar je mogoče zaradi narave nekaterih izdatkov, izplačilo opraviti tudi v gotovini. V vseh primerih gotovinskega poslovanja se izda ustrezna verodostojna listina.

8.člen

V blagajni se lahko nahaja gotovina do višine blagajniškega maksimuma, ki ga vsako leto določi IO s sklepom, glede na obseg blagajniškega poslovanja in dejanskih potreb za nemoteno gotovinsko poslovanje ter delovanje Društva.

9.člen

Računovodske storitve za Društvo izvaja pooblaščena organizacija s katero je sklenjena pogodba o medsebojnem poslovnem sodelovanju.
Pooblaščeni računovodski servis je dolžan varovati osebne in zaupne podatke društva, kot to zahteva zakonodaja in drugi akti iz tega področja ter Pravilnik o varovanju osebnih podatkov

10. člen

O višini članarine in delitvi članarine med Društvom in Zbornico Zvezo odloča Zbornica Zveza.

11. člen

Nadzor materialno-finančnega poslovanja Društva vrši Nadzorni odbor, ki letno poroča občnem zboru Društva. Nadzornemu odboru je potrebno ob pregledu finančno materialnega poslovanja dati na vpogled vso dokumentacijo in kadar je potrebno, jo tudi pojasniti.

III. DEJAVNOST DRUŠTVA

12 . člen

Društvo opravlja nepridobitno in pridobitno dejavnost.
Nepridobitne dejavnosti, zajemajo delovanje vodstva in organov društva, interesnih dejavnosti ter izobraževanja s področja zdravstvene in babiške nege v katerega spadajo prispevki članom za udeležbo na izobraževanjih in raziskovalno delo ter pridobivanje komplementarnih znanj.

Društvo pridobiva finančna sredstva za nepridobitno dejavnost:

 • s članarino,
 • iz materialnih pravic in dejavnosti Društva,
 • z darili in volili,
 • s prispevki donatorjev in podpornih članov
 • s sredstvi državnih organov in organov lokalnih skupnosti za izvajanje programov, ki so v javnem interesu,
 • iz drugih virov.

Pridobitna dejavnost mora biti povezana z nameni in nalogami društva ter se lahko opravlja le v obsegu, potrebnem za doseganje ciljev in namenom društva. Registrirane dejavnosti društva so v skladu s standardno klasifikacijo. Glavna dejavnost Društva je S/94.120: Dejavnost strokovnih združenj.

Ostale pridobitne dejavnosti:

Šifra  Naziv dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
58.110 Izdajanje knjig
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
86.909 Druge zdravstvene dejavnosti
90.010 Umetniško uprizarjanje

 

13. člen

V primeru, da sredstva iz pridobitne dejavnosti ne pokrijejo stroškov pridobitne dejavnosti, se razlika pokrije iz sredstev nepridobitne dejavnosti.
Vse morebitne presežke od dejavnosti se porabi v skladu z nameni, za katere je bilo Društvo ustanovljeno.

IV. PREMOŽENJE DRUŠTVA

14. člen

Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last Društva vpisana v inventurni zapis Društva, ter v zemljiško knjigo na sodišču. Z njim upravlja IO Društva.

15. člen

Vsaka delitev premoženja med člane Društva je nična. Morebitni presežek prihodkov nad odhodki mora Društvo porabiti za izvajanje dejavnosti, za katere je bilo ustanovljeno.

V. FINANČNI NAČRT DRUŠTVA

16. člen

Poslovno leto traja od 1.januarja do 31.decembra tekočega leta. Predlog Finančnega načrta Društva sprejme IO za eno poslovno leto naprej. najpozneje pa do 31. marca v letu, ko naj bi veljal. Če se letni finančni načrt ne sprejme do začetka poslovanja, se dejavnost Društva financira na podlagi finančnega načrta preteklega leta, toda največ 3 mesece.

17.člen

Podpredsednik za splošne zadeve pripravi predlog načrta finančno materialnega poslovanja in skupaj z IO skrbi za njegovo izvajanje in realizacijo, ko ga sprejme Občni zbor Društva.

18.člen

Predlog finančnega načrta Društva se pripravi na predzadnjem sestanku IO pred sklicem občnega zbora.

19. člen

Finančni načrt mora vsebovati načrtovane vire in višino prihodkov ter načrtovane odhodke in njihovo višino. Pri oblikovanju višine sredstev v posamezni postavki je treba upoštevati porabljena sredstva v preteklem letu, presežek neporabljenih ali preveč porabljenih sredstev, načrt dela društva ter združenj medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov za tekoče leto ter učinke inflacije.

20. člen

Uporabo sredstev Društva za aktivnosti, ki niso bile navedene v finančnem načrtu in sprejete na Občnem zboru, lahko odobri IO.

VI .PRIKAZOVANJE POSLOVANJA

21. člen

Na strani prihodkov se ločeno prikazujejo prihodki od:

 1. Članarin (članarine rednih, pridruženih članov, tujcev ali organizacij);
 2. obresti (zajemajo vse obresti od vezanih depozitov, zamudne obresti, itd.);
 3. donacij (prispevki pravnih in fizičnih oseb za podporo delovanja društvenih aktivnosti,
  itd.)
 4. materialnih pravic in dejavnosti (zajemajo vse prihodke od prodaje storitev ali proizvodov društva, plačila za nakupe avtorskih pravic ali drugih pravic, druge dejavnosti društva);
 5. javna sredstva (proračunska sredstva ter sredstva lokalnih skupnosti ali ustanov,
  skladov, fundacij, itd.);
 6. drugih prihodkov.

22. člen
Na strani odhodkov se v osnovnih postavkah izkazujejo odhodki za;

1. ODHODKI TEMELJNEGA POSLOVANJA
1.1 Stroški dela (pogodbeno delo ter avtorsko delo za potrebe organov društva, itd.);
1.2 sejnine (stroški sej Izvršnega odbora, Nadzornega odbora ter komisij in drugih teles, itd.);
1.3 materialni stroški:
- osnovna sredstva;
- drobni material;
- pisarniški material.
1.4 stroški storitev (računovodske storitve, tisk, poštni ter telefonski stroški, itd.);
1.5 stroški reprezentance (seje organov, drugi stroški reprezentance- obdaritve, itd.).

2. ODHODKI REDNIH DEJAVNOSTI
2.1 Interesne dejavnosti,
2.1.1 kulturne dejavnosti
2.1.2 izletništvo in pohodništvo (stroški organizacije in izvedbe, nabava materiala, itd.).
2.2 Izobraževanje,
2.2.1 strokovna srečanja Društva (avtorski honorarji, stroški storitev, organizacije,
nabava materiala, zakupi prostorov, stroški pogostitev, obdaritve,itd.);
2.2.2 učne delavnice (stroški organizacije in izvedbe, nabava materiala, zakupi
prostorov, stroški pogostitev, itd.);
2.2.3 plačane kotizacije članom (strokovno izobraževanje v interesu društva);
2.2.4 udeležba na strokovnih izobraževanjih (strokovno izobraževanje v interesu
društva, plačilo kotizacije, stroški bivanja, potni stroški oz. kilometrina, itd.);
2.2.5 raziskovalna dejavnost.

3. ZALOŽNIŠTVO
3.1 Zbornik (strokovnih srečanj in druge publikacije, avtorski honorarji, stroški storitev,
distribucija, itd.).
3.2 Druga gradiva (posterji, zloženke, propagandno gradivo, avtorski honorarji, stroški storitev, distribucija, itd.).
3.3 Spletna stan.

4. REZERVNI SKLAD
4.1 Prosta sredstva na računu.

VII. POROČANJE O FINANČNO - MATERIALNEM POSLOVANJU DRUŠTVA

23. člen

Društvo zagotavlja podatke o svojem finančno materialnem-poslovanju na način in v obliki, ki sta določena s Pravilnikom o finančno-materialnem poslovanju Društva. Podatki se izkazujejo v skladu s Slovenskim računovodskim standardom za društva.

24. člen

Poročilo o poslovanju, ki ga obravnava in sprejme Društvo, mora prikazovati resnično
stanje o premoženju in poslovanju Društva ter mora biti sestavljeno v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi za društva, ki ga sprejeme pooblaščena organizacija in določbami temeljnega ali posebnega akta Društva. V skladu z zakonom predloži Društvo letno poročilo o poslovanju.

25. člen

Letno poročilo in ostale dokumente podaja podpredsednik komisije za splošne zadeve in jih pregleda Nadzorni odbor. Vročeni mu morajo biti najmanj 10 dni pred sklicem rednega letnega Občnega zbora. Predsednik Nadzornega odbora potrdi pravilnost poročila in o tem poroča na Občnem zboru.
Nadzor nad zakonitostjo poslovanja društva opravljajo tudi drugi inšpekcijski in državni organi, predvsem Davčna uprava in AJPES, v skladu z določili Zakona o društvih.

26. člen

Knjižbe v poslovnih knjigah morajo temeljiti na verodostojnih knjigovodskih listinah in biti opravljane najkasneje v enem mesecu od dneva, ko so bile izdane ali sprejete v
knjigovodstvo. Še ne knjižene knjigovodske listine morajo biti na voljo na kraju, kjer se vodijo poslovne knjige. Poslovne knjige vodi Društvo na prostih listih, vezane ali pa prenesene v računalnik, tako da se lahko po potrebi tiskajo ali prikazujejo na zaslonih. Poslovne knjige se zaključujejo s stanjem na dan 31. decembra, v primeru prenehanja opravljanja društvene dejavnosti oz. statusne spremembe pa z dnem te spremembe.

27. člen

Poslovne knjige morajo biti v času delovanja na sedežu Društva oziroma v kraju delovanja, kjer je registrirano. Če Društvu vodi poslovne knjige knjigovodski servis ali druga oseba, ki ima dovoljenje za opravljanje te dejavnosti, so lahko pri knjigovodskem servisu oz. osebi, ki opravlja to dejavnost.

28. člen

Letno poročilo, zaključni račun je treba hraniti trajno. Ostale listine se hranijo v skladu z veljavno zakonodajo s področja računovodstva.

VIII. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

29. člen

Za primere, ki v Pravilniku niso opredeljeni, ter v primeru, da kakšna določba ni dovolj podrobna, se uporabita neposredno Slovenski računovodski standard 33 – računovodske rešitve za Društva ali Zakon o računovodstvu.

30. člen

V primeru prenehanja delovanja Društva se po poravnavi vseh obveznosti vse njegovo premoženje prenese na Zbornico- Zvezo ali na društvo, ki je po dejavnosti sorodno. Sklep o tem sprejme Občni zbor društva.

Zastopnik Društva mora v 30 dneh od sprejema sklepa o prenehanju Društva obvestiti pristojni organ in priložiti poročilo o razpolaganju s sredstvi Društva. Pri prenehanju Društva se upoštevajo določila Zakona o društvih.

31. člen

Ta pravilnik je začel veljati s sprejemom na IO dne 18.6. 2015.

32. člen

Spremembe ali dopolnitve pravilnika sprejema IO. Določbe tega pravilnika tolmači statutarna komisija.

Kranj, 18. 6. 2015                                                                                            Predsednica društva: Alenka Bijol