Pravilnik o nadz. odboru

Na podlagi 15. in 28. člena Statuta Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske (v nadaljnjem besedilo Društvo) ter pravilnika o finančno materialnem poslovanju Društva je Izvršni odbor Društva (v nadaljnjem besedilu IO) na seji, dne 18.6.2015 sprejel spremembe in dopolnitve

PRAVILNIKA O DELU NADZORNEGA ODBORA DRUŠTVA MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV GORENJSKA

1.člen

Pravilnik o delu Nadzornega odbora Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske določa, skladno z 28. členom Statuta Društva, naloge in način dela Nadzornega odbor ter dodatne pravice in obveznosti njegovih članov.

2.člen
Nadzorni odbor je nadzorni organ Društva. Za svoje delo je odgovoren Občnemu zboru. Nadzorni odbor je pri svojem delu neodvisen in deluje v okviru svojih pristojnosti samostojno, strokovno in pošteno.

3.člen

Nadzorni odbor sestavljajo trije člani. Vsak član Nadzornega odbora ima namestnika, ki ga nadomešča v primeru zadržanosti. Člani Nadzornega odbora ne smejo biti istočasno člani IO Društva.
Predsednik je pristojen zastopati Nadzorni odbor navzven in predstavljati njegova stališča. V času njegove odsotnosti ga zastopa njegov namestnik.

4. člen

Člane Nadzornega odbora (redne in nadomestne) voli Občni zbor na predlog IO Društva, za mandatno obdobje 4 let, z možnostjo enkratne ponovne izvolitve.

5. člen

Nadzorni odbor odloča veljavno, če so prisotni vsi njegovi člani in če za sklep glasuje večina članov. Člani nadzornega odbora morajo svojo odsotnost javiti predsedniku vsaj tri dni pred sklicem sestanka.

6.člen

Prvo sejo Nadzornega odbora skliče predsedujoči Nadzornega odbora v prejšnjem mandatu in vodi sejo Nadzornega odbora do izvolitve novega predsedujočega. Prvo sejo Nadzornega odbora je dolžan predsedujoči sklicati v enem mesecu po izvolitvi novega Nadzornega odbora. V kolikor tega ne stori, prvo sejo skliče in do izvolitve novega predsednika Nadzornega odbora vodi predsednik Društva.

7.člen

Na svoji prvi seji sprejmejo primopredajni zapisnik, ki ga pripravi predsedujoči v prejšnjem mandatu. Primopredajni zapisnik vsebuje poročilo o delu Nadzornega odbora v prejšnjem mandatu, zadnje poročilo o zaključnem finančnem poslovanju in zadnjo bilanco.

8.člen

Nadzorni odbor:

 • spremlja delo IO, drugih organov Društva ter sekcij
 • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem Društva
 • opravlja notranji nadzor nad finančno materialnim poslovanjem Društva, v skladu z določili Statuta, pravilnikov društva, Zakona o društvih in Računovodskim standardom za društva.
 • Nadzorni odbor mora pregledati:
  • poslovne knjige in letno poročilo z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida s pojasnili
  • ali je računovodstvo Društva vodeno v skladu z Pravilnikom o finančno materialnem poslovanju Društva, z računovodskim standardom za društva in Zakonom o društvih
  • Ali so presežki prihodkov nad odhodkov porabljeni za nepridobitno dejavnost društva
  • pregleda tudi predlog finančnega načrta društva in poda mnenje pred njegovim sprejetjem na redni seji IO društva in Občnem zboru
 • pripravi poročilo o svojem delu ter oceno skladnosti poslovanja posreduje v obravnavo IO Društva in potrditev Občnemu zboru.

9.člen

Nadzorni odbor se sestane na svoji seji najmanj enkrat letno – pred Občnim zborom Društva ali po potrebi, če so zaznane nepravilnosti ali nezakonitosti v delu Društva. Nadzorni odbor lahko opravi nadzor na lastno pobudo. Dolžan pa ga je opraviti tudi na pobudo: predsednika/ce društva, 1/3 članov društva ali 1/2 članov IO.

10.člen

Organi društva so dolžni nadzornemu odboru omogočiti opravljanje njegovih nalog in mu posredovati zahtevane podatke, poročila, listine.
Pri delu Nadzornega odbora so na njegovo željo dolžni sodelovati predsednik/ca, podpredsednik za splošne zadeve in podpredsednik za izobraževanje in pooblaščeni računovodski delavec.

11. člen

Podatke o finančno materialnem poslovanju društva so člani Nadzornega odbora dolžni varovati kot poslovno skrivnost; kakor tudi vse druge podatke, ki jih tako označi pristojni organ.

12. člen

Če nadzorni odbor pri delu Društva ugotovi nepravilnosti ali nezakonitosti, o svojih ugotovitvah poroča IO in predlaga ustrezne ukrepe.

13. člen

Ob ugotovitvah večjih nepravilnosti in nezakonitosti ter glede na mnenje IO se lahko skliče izredni Občni zbor.

14.člen

Nadzorni odbor mora o svojih ugotovitvah oblikovati poročilo in ga predložiti v pregled IO Društva in sprejem Občnemu zboru Društva. V poročilu oceni skladnost poslovanja Društva z letnim načrtom poslovanja, oceni skladnosti poslovanja z akti Društva ter pooblastili posameznih funkcionarjev. Nadzorni odbor lahko poda predlog za izboljšanje poslovanja ali odpravo ugotovljenih nepravilnosti. Poročilo je priloga zapisnika Občnega zbora Društva.

15.člen

Ta pravilnik prične veljati naslednji dan po sprejetju na redni seji Izvršnega odbora.

Kranj, 18. 6. 2015                                                                                               Predsednik-ca Društva: Alenka Bijol