POSLOVNIK O DELU OBČNEGA ZBORA DRUŠTVA MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV GORENJSKE

Na podlagi 22. člena Statuta Društva medicinskih
sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske (v nadaljevanju Društva) so
člani izvršnega odbora Društva na redni seji, dne 19.2.2015, sprejeli spremembe
in dopolnitve

POSLOVNIKA O DELU OBČNEGA ZBORA DRUŠTVA
MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV GORENJSKE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(predmet poslovnika)

Občni zbor dela po poslovniku , ki ga sprejme
Izvršni odbor Društva. Ta poslovnik določa:

pristojnosti Občnega zbora

način dela Občnega zbora

pravice in dolžnosti udeležencev Občnega zbora

potek glasovanja in volitev na Občnem zboru

prehodne in končne določbe

2. člen

(sestava Občnega zbora)

Občni zbor
sestavljajo člani Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov
Gorenjske. Člani občnega zbora so redni, pridruženi in častni člani. Redni
člani Društva so aktivni in upokojeni, medicinske sestre, babice in
zdravstveni tehniki, pripravniki, študentje in dijaki zdravstvene in babiške
nege, pridruženi člani (bolničarji – negovalci) in častni člani. Člani so
lahko državljani držav Evropske unije, če izpolnjujejo pogoje v skladu s
statutom Društva.

Določila tega
poslovnika so obvezna za:

vse člane, ki se udeležijo Občnega zbora

in vse druge udeležence seje Občnega zbora.

3. člen

(javnost dela)

Delo Občnega zbora je javno. Iz zasedanja se lahko izključi javnost, če takšen sklep sprejme večina
prisotnih članov Občnega zbora.

4. člen

Za uporabo določil tega poslovnika skrbi predsednik delovnega predsedstva Občnega zbora.

II. DELOVNO PREDSEDSTVO

5. člen

Zasedanje občnega zbora, do izvolitve delovnega predsedstva, vodi predsednik Društva, ki najprej predlaga:

potrditev predlaganega dnevnega reda, ki je priložen vabilu za Občni zbor

in izvolitev predsednika in dveh članov delovnega predsedstva - na predlog Izvršnega odbora Društva

6. člen

Občni zbor, po potrditvi članov delovnega predsedstva, vodi predsednik delovnega predsedstva (v nadaljevanju
predsednik), ki ima naslednje pravice in dolžnosti:

vodi sejo in usklajuje delo občnega zbora,

podpisuje sklepe, zapisnike in druge akte občnega zbora.

III.
PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV

7. člen

Vsak član Društva ima pravico do udeležbe na Občnem zboru.

8. člen

Član, ki se udeleži Občnega zbora, ima naslednje:

pravice in dolžnosti do udeležbe na Občnem zboru :

o da je obveščen o delu in poslovanju Društva ter o vseh vprašanjih,katerih
bo odločal na Občnem zboru, o da med razpravo o posameznih
točkah dnevnega reda lahko zahteva dodatna pojasnila od predsednika Društva,
posameznih članov Izvršnega odbora in ostalih organov Društva.

o da sodeluje v razpravi in predlaga spremembe, pobude in replike ali dopolnitve gradiva za sejo.

o da glasuje o vseh predlogih, o katerih odloča občni zbor in dolžnost:

o da se drži reda in discipline ter določil tega pravilnika

9. člen

Gostje in tudi ostali prisotni, ki niso člani Društva:

imajo pravico do razprave

nimajo pa pravice do glasovanja.

10. člen

Član občnega zbora svojo udeležbo potrdi z vpisom in lastnoročnim podpisom na seznamu prisotnih
članov.

IV. OBČNI
ZBOR

11. člen

Občni zbor je najvišji organ Društva in ga sestavljajo vsi njegovi člani.
Vsi organi Društva so za svoje delo odgovorni Občnemu zboru. Redno se sestaja
enkrat na leto oziroma prej po potrebi. Volilni Občni
zbor društva pa na štiri leta ob poteku mandata oziroma prej po potrebi.
Izredni Občni zbor Društva lahko sklepa samo o zadevi sklica.

12. člen

Temeljna oblika dela Občnega zbora so njihove seje. Seje so lahko redne
ali izredne.

13. člen

(redne seje)

Redno sejo občnega zbora sklicuje predsednik Društva:

na lastno pobudo

po sklepu Izvršnega odbora ali

na zahtevo najmanj desetih odstotkov članov Društva.

14. člen

Vabilo s predlaganim dnevnim redom morajo člani sprejeti najmanj 8 dni pred
dnem, ki je določen za sejo Občnega zbora.

15. člen

(izredne seje)

Izredno sejo občnega zbora skliče predsednik Društva:

na lastno pobudo

na pisno pobudo tretjine članov izvršnega odbora ali

na pisno zahtevo desetine članov Društva.

16. člen

Predsednik mora izredno sejo sklicati v roku 30 dni po prejemu pisne
zahteve. Če predsednik izredne seje ne skliče v roku, lahko izredno sejo
skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi gradivi.

17. člen

V primeru izredne seje mora biti na vabilu posebej obrazložen razlog. Na
vabilu morajo biti določeni čas, kraj in predlog dnevnega reda izredne seje.

18. člen

Izredni občni zbor Društva lahko sklepa samo o zadevi sklica.

19. člen

(sklepčnost občnega zbora)

Občni zbor je sklepčen, če je ob prijavi na sejo prisotnih deset odstotkov članov.

20. člen

Če Občni zbor ob napovedani uri ni sklepčen, je ponovni sklic Občnega zbora 15 minut kasneje, istega dne.

Občni zbor veljavno odloča ob prisotnosti najmanj 50 članov Društva.

21. člen

( naloge občnega zbora )

Občni zbor razpravlja o delu Društva in sprejema poročila dela

Naloge občnega zbora so :

oblikovanje poslanstva, vizije in smotra delovanja Društva

sprejem temeljnega akta in njegovih sprememb

razprava o delu Društva, njegovih odborov in komisij in sprejem njihovih poročil

sprejem načrta dela Društva

razprava o zaključnem računu in njegov sprejem

razprava o finančnem poročilu in finančnem načrtu in njun sprejem

volitev in razrešitev predsednika Društva,

volitev in razrešitev obeh podpredsednikov Društva in članov Izvršnega odbora

volitev in razrešitev predsednika Nadzornega odbora in njegovih članov

volitev in razrešitev predsednika Častnega razsodišča in njegovih članov

volitev in razrešitev predsednika Statutarne komisije in njenih članov

volitev in razrešitev predsednika Komisije za priznanja in njenih članov

volitev in razrešitev predsednika Komisije za dodeljevanje sredstev za strokovna izpopolnjevanja in njenih
članov

volitev in razrešitev poslancev Zbornice - Zveze, ki predstavljajo Društvo, na zasedanju skupščine Zbornice –
Zveze

sklepanje in odločanje o predlogih, prošnjah in pritožbah članov

razpolaganje z društvenim premoženjem

sklepanje in odločanje o spojitvi, pripojitvi in o prenehanju Društva

22. člen

(potek dela občnega zbora )

Delo občnega zbora se začne s potrditvijo dnevnega reda, ki ga poda
predsednik Društva. Dnevni red potrdijo člani Občnega zbora z javnim
glasovanjem.

Predsednik Društva, po predlogu Izvršnega odbora Društva, predlaga v
izvolitev 3-člansko delovno predsedstvo, katerega potrdi Občni zbor z javnim
glasovanjem.

Po izvolitvi delovnega predsedstva, prevzame vodenje Občnega zbora izvoljeni delovni predsednik, ki
predlaga, da člani Občnega zbora izvolijo še:

o tričlansko verifikacijsko komisijo

o zapisnikarja

o dva overovatelja zapisnika

23. člen

Ob volilnem Občnem zboru, se na predlog Izvršnega odbora, imenuje tudi volilna komisija, ki jo
potrdijo udeleženci občnega zbora z javnim glasovanjem.

24. člen

Za vsako zasedanje Občnega zbora se vodi lista prisotnih članov z njihovimi podpisi, ki je osnova za poročilo verifikacijske
komisije.

25. člen

Na osnovi poročila verifikacijske komisije predsednik razglasi udeležbo in sklepčnost Občnega zbora.

26. člen

Občni zbor sklepa samo o zadevah, ki so bileuvrščene na dnevni red ali pa tudi o pisnih predlogih, ki so jih člani podali
pred uradnim začetkom seje Občnega zbora in so bili z glasovanjem uvrščeni na dnevni red seje.

27. člen

V primeru obširnosti in zahtevnosti dnevnega reda, lahko predsednik omeji čas posamezne obrazložitve in razprave.

28. člen

Po uvodni obrazložitvi gradiva sledi razprava, glede na točko dnevnega reda. Predsednik
mora k vsaki točki, ki je na dnevnem redu, odpreti razpravo. Občni zbor lahko
kadarkoli sprejme predlog, da združi razpravo o enakih ali sorodnih točkah.

29. člen

Vsak član Društva ima pravico do razprave, pobude in replike. V vsaki točki dnevnega reda lahko razpravlja praviloma samo enkrat.
Razprava lahko traja največ deset minut, replika pa največ dvakrat po tri minute.

Udeleženci razprave morajo govoriti v okviru vsebine posamezne točke dnevnega reda. Če se udeleženec razprave oddalji od
obravnavane vsebine, ga predsednik opomni. V primeru ponovitve mu odvzame besedo. Predsednik skrbi, da udeleženca razprave nihče ne moti. Govorniku lahko seže v besedo le predsednik.

30. člen

Predsednik da predlog sklepa na glasovanje, ko ugotovi, da o posamezni zadevi ne želi nihče več razpravljati. Pred
glasovanjem predsednik oblikuje predlog sklepa, če je v gradivu predlagani sklep spremenjen ali če pride v razpravi na Občnem zboru do novih predlogov.

31. člen

Člani se morajo z glasovanjem izjasniti o predlogu za spremembo oziroma dopolnitev predloženih gradiv ali dane informacije.

32. člen

Občni zbor sklepa skladno s Statutom društva.

33. člen

Če obstaja za rešitev posamezne zadeve več predlogov, predsednik odloči o vrstnem redu glasovanja.

34. člen

Predlog je sprejet, če zanj glasuje večina prisotnih članov, razen če Statut Društva ne določa drugače.

35. člen

(javno glasovanje)

Na občnem zboru je glasovanje javno, z dvigom rok. Razen v primeru, če se sprejme sklep za tajno glasovanje .

Glasovanje poteka tako, da se z dvigom rok izjavlja:

»za« predlog

»proti« predlogu

lahko pa se prisotni član glasovanja tudi vzdrži.

36. člen

Glasovanje z dvigom rok se opravi tako, da predsednik pozove člane, naj se najprej z dvigom rok izjavijo tisti, ki so
»za« predlog, nato tisti, ki so »proti« predlogu. Na koncu pa vpraša, če se je kdo glasovanja vzdržal.

37. člen

(tajno glasovanje)

Če Občni zbor sklene, da bo glasovanje tajno, se glasovanje izvede tako, da je zagotovljena popolna tajnost pri izvajanju in
oddajanju glasov v za to namenjeno skrinjico.

38. člen

O izidu glasovanja verifikacijska komisija poroča predsedniku. Izid glasovanja razglasi predsednik po vsakem glasovanju. Izid
glasovanja mora biti zapisan v zapisnik seje Občnega zbora.

39. člen

Predsednik zaključi sejo, ko so obravnavane vse točke dnevnega reda. Če med sejo predsednik ugotovi, da občni zbor ni več
sklepčen, prekine sejo.

40. člen

Za red na občnem zboru skrbi predsednik. Predsednik opomni člana, ki moti red in ne upošteva določil tega poslovnika. V kolikor
član nadaljuje z nespoštovanjem določil poslovnika, ga lahko predsednik odstrani s seje občnega zbora in o tem obvesti izvršni odbor.

41. člen

Če predsednik z rednimi sredstvi ne more vzdrževati reda na seji, za določen čas prekine sejo.

42. člen

O poteku občnega zbora se vodi zapisnik. Vanj se vnesejo:

čas in kraj seje občnega zbora,

imena članov delovnega predsedstva,

imena članov verifikacijske komisije

imena zapisnikarja in overovateljev zapisnika

imena članov volilne komisije ob volilnem Občnem zboru

število prisotnih članov,

povzetki razprav,

sklepi po točkah dnevnega reda.

Zapisnikar je odgovoren za oblikovanje in pravilnost navedb v zapisniku.

Pravno veljavni so samo sklepi, ki so zapisani v zapisnik Občnega zbora. Zapisnik, poleg zapisnikarja in dveh overovateljev
zapisnika, podpiše tudi predsednik delovnega predsedstva.

43. člen

Originale zapisnikov in samostojnih sklepov Občnega zbora hrani arhiv Društva. Zapisniku morajo biti predložene tudi vse listine,
ki so bile osnova za sklepanje na seji občnega zbora.

44. člen

Zapisnik je veljaven, ko ga podpišejo vsi podpisniki.

V.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

45. člen

Spremembe tega poslovnika sprejema Izvršni odbora Društva.
Spremembe lahko v obliki amandmaja predlagajo tudi člani Občnega zbora.

46. člen

Z dnem 19. 2. 2015, ko je ta pravilnik potrdil Izvršni odbor društva, preneha veljati pravilnik, ki je bil sprejet2.2.2012.

47. člen

Določbe tega poslovnika razlaga predsednik Statutarne komisije.

48. člen

O vprašanjih in zadevah, ki niso določeni s tem poslovnikom, Izvršni odbor odloči s posebnim sklepom.

v.d.
predsednice DMSBZT Gorenjske:

Alenka Bijol